הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ז – מקלקל

ז,א – הרחבות בדין מקלקל

ועיין להלן יח, ג, במחיקה של קלקול באכילת עוגה שיש עליה אותיות, וקריעת שקיות מאכל שיש עליהן אותיות.

לדעת רוב הראשונים אם התיקון יותר על הקלקול, או שמקובל לעשות קלקול כזה, כגון שוחט בהמה, שאף אם ערך השחוטה נמוך מערך החיה, כיוון שמקובל לשחוט, הרי זה תיקון. אבל אם הקלקול יותר על התיקון, פטור כי הוא מקלקל (תו"ס, רא"ש, רמב"ן, רשב"א, ר"ן). ויש אומרים שכל שיש איזה תיקון, אינו נחשב מקלקל (רש"י, רשב"ם וכך משמע מרמב"ם). עיין ארח"ש ל, לב. ושם ל, לג, השוחט בהמה בשבת ונפסלה שחיטתו – חייב.

קורע מעטפה של מכתב, לרוב הראשונים, לדעת ר"ש זוהי משאצל"ג ופטור, שכן התיקון אינו במעטפה עצמה. ולר"י חייב, שכן חייבים על משאצל"ג (רש"י, רז"ה, רמב"ן, רשב"א). ויש אומרים שגם תיקון שאינו בגופה של המלאכה נחשב תיקון וחייב (תוס' קו, א). ועיין ארח"ש ל, לד-לה.

מארח"ש ל, לא, אדם שננעל בחדר ואין אפשרות להוציאו בלא שבירת המנעול. אם המנעול ממילא מקולקל וצריך לשוברו כדי להתקין מנעול חדש, נמצא השובר את המנעול הוא סותר על מנת לבנות והאיסור מהתורה, ואסור גם לומר לנוכרי לשבור את המנעול. אמנם לאדם אחר זו משאצל"ג. ואם אדם אחר יאמר לגוי לעשות זאת, זה יהיה שבות דשבות. (וכבר למדנו לעיל ט, ו, ה, שלכתחילה אין להקל בשבות דשבות של משאצל"ג). ואם המנעול תקין, שבירתו אסורה מדרבנן משום שהוא מקלקל.

תפריט