הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

טז – דינים שונים

טז,א – השחלת שרוך בנעליים

כפי שלמדנו בשש"כ טו, סד, החמיר עפ"י מ"ב להשחיל שרוך גם בנעל ישנה, והתיר להשחיל את השרוך אם הוא שונה בצבעו או שהשחיל אותו באופן משונה, כך שוודאי לא ישאירנו בנעל (עפ"י סברת בדה"ש ד אליבא דא"ר). וכ"כ בארח"ש ח, סג. גם באול"צ ח"ב כט, ד, חשש לכתחילה למ"ב, והתיר במקום הצורך על ידי קטן. ובמנו"א ח"ג כג, מב, 108, כתב כקצה"ש, שהאיסור בנעל חדשה.

טז,ב – אבזם שנשמט מחגורה

אבזם שנשמט מחגורה, אם התרגלו להשתמש בו כשחיבורו רפוי, והוא נפתח ונסגר, מותר להחזירו. ואם חיבורו חזק, אסור להחזירו. וכן עולה ממה שמבואר להלן טו, ח, בעניין בונה. וכיוצא בזה כתב בארח"ש ח, הערה ע.

תפריט