הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

יד – קשרים אסורים

יד,א – קשר על קשר

יש סוברים שהגדרת קשר של אומן, הוא קשר חזק, וזה הקשר האסור לפי הרי"ף והרמב"ם (ואם הוא נקשר לזמן קצר איסור מדרבנן). ולפי זה הסתפקו אולי קשר כפול הוא קשר של אומן. וכ"כ שלטי גיבורים (מא, א, אות ג); רמ"א שיז, א; פר"ח; רב פעלים ח"ב או"ח מד. וראייה לזה מגמ' שבת קלא, א, שהעושה ציצית חייב. ואם לא נאמר כך בדעת הרי"ף והרמב"ם, יש מזה ראיה לרא"ש, שהואיל והקשר לקיום תמידי, הוא נחשב קשר של קיימא למרות שאינו קשר של אומן (מקור חיים לחו"י). אמנם אפשר להשיב, שהכריכות והקשירות יחד, נחשבות קשר של אומן. (למנהג הרמב"ם הקשירות מצריכות אומנות לעשותן).

והחזו"א (נב, יז), כתב שרק מצד חומרא מחמירים בקשר כפול אבל מן הדין דינו כקשר הדיוט. וראיה משבת קיב, א, קושרת אשה מפתח חלוקה, ובודאי קשרה קשר על קשר, ואע"פ כן שאלה הגמרא פשיטא. אבל נראה שאין מכאן ראייה, שכן קשר על קשר מהודק אסור מהתורה, אבל כשאינו מהודק כמו קשירת מפתח חלוקה, מותר, ולכן שאלה הגמרא פשיטא. ועיין שע"ת שיז, א, בשם ברכ"י שנהגו לקשור קשר על קשר בחגורה (ונראה שאינו מהודק כל כך).

ונראה מכל זה שמותר לקשור מטפחת ראש בקשר כפול, מפני שאינו מהודק. וכך הורה רשז"א (שש"כ טו, הערה קעה), וריש"א (ארח"ש י, הערה טז). ויש שהחמירו: קצוש"ע פ, מה; רב פעלים ח"ב מד; כה"ח שיז, ד, כד.

ולהלכה מותר לקשור מטפחת בקשר כפול. שכן בקשר על קשר שנועד לזמן קצר, רק לרי"ף ולרמב"ם יש ספק אם יש בו איסור דרבנן. ולרש"י ורא"ש הוא מותר מלכתחילה. הרי שזה ספק ספק ספיקא בדרבנן. א) אולי הלכה כרש"י ורא"ש. ב) אולי גם לרי"ף ורמב"ם אין זה קשר אומן. ג) וגם אם קשר כפול נחשב קשר אומן לרי"ף ולרמב"ם, מסתבר שכשאינו מהודק, אינו קשר אומן. ואם היה עושה קשר כפול רפוי במקום שרגילים להדקו, היה מקום לחשוש שמא יהדק אותו. אבל במטפחת אין רגילים להדק כלל. ולכן העיקר להקל. והמהדרות חוששות לדעת יחידים, וקושרות את המטפחת בקשר אחד או בקשר ועניבה.

יד,ב – קשר בקצה חוט

גם לגבי קשר יחיד בראש חוט יש לחשוש שהוא קשר של אומן, ואסור לעשותו בשבת. כ"כ רמ"א שיז, א. ובקצוש"ע פ, מה, אסר גם לקשור שני חוטים באופן זה.

ועיין בהרחבה לעיל יג, י, ב, שיש דעות אם קשר יחיד זה אסור מהתורה.

תפריט