הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

יא – הנצרך לצאת לפני הזימון כגון בסעודת חתונה

יא,א – המתכוון לצאת לפני סוף הסעודה

כתבתי בהערה 18: "וכמה מאחרוני זמננו (ילקוט יוסף) הציעו שהמתכוון לצאת לפני הסוף, יקפיד להתחיל בסעודה אחר שחבריו יאכלו כזית פת, שאז לתוס' אינו נחשב מתוועד עמהם". ואף שיש בזה הידור כתבתי זאת רק בהערה, כי נראה כדעת הסוברים שהחיוב אינו תלוי באכילת הכזית הראשון יחד, וכן בפועל כיוון שזמן הנטילה ארוך, ממילא רבים אינם אוכלים את הכזית הראשון יחד, אלא העיקר תלוי בכוונת ההתוועדות. ולכן כתבתי שיותר חשוב שהרוצה שלא להתחייב בזימון יאמר לחבריו שייאלץ לצאת מוקדם. וכ"כ אג"מ או"ח א, נו. ומ"מ הרוצה להדר שלא להצטרף גם על ידי שיתחיל אחריהם, יצטרך להתחיל זמן ניכר אחריהם, שאם לא כן הרי הוא ככל המתיישבים שם לסעודה, שאינם נוטלים ידיים כאחד.

יא,ב – האם חובה על כל המשתתפים בסעודת חתן לשמוע שבע ברכות

עיין אוצה"פ סב, כב, י, שנחלקו האחרונים האם על כל אחד ואחד מהמסובים יש חיוב לשומען כזימון, או שהחיוב הוא רק על הציבור והחתן שיקיימו שבע ברכות ולא על כל אחד מהמסובים.

יא,ג – האם המצטרף לזימון שלושה מפסיד מעלת זימון עשרה (שייך גם להערה 4)

יש לעיין, כאשר בסעודת חתונה אדם מצטרף לזימון שלושה, האם הוא מפסיד מעלת זימון עשרה סמוך לברהמ"ז. ועיקר השאלה על מי שבעזרתו מתקיים הזימון, היינו השניים המצטרפים.

ולכאורה פשוט שמי שאינו בתוך השניים הנצרכים להצטרף לזימון, אף שעונה עליהם כפי חובתו, מ"מ לא הפסיד את עצם הזימון. וכ"כ בפס"ת קצג, 64. ונראה שהוא צריך לכוון בדעתו שאינו רוצה לצאת עכשיו ידי חובת הזימון. ואדם זה יוכל אף להיות אח"כ המזמן. ואף אם לא כיוון במפורש שלא לצאת בזימון הקודם, אלא רק חשב להישאר עד הזימון שבסוף הסעודה, ולהשתתף בו, יוכל אח"כ להיות המזמן.

ונחזור לשניים שבעזרתם נעשה הזימון, שהם יצאו ידי חובת הזימון, אבל אם יאכלו עוד כזית עם שאר חבריהם, לכאורה יצטרפו שוב לשאר המסובים למצוות הזימון. ועדיין צ"ע, כי נראה שהם לא יוכלו  להיות המזמנים, ועיין בספר כיצד מזמנין ע' של. וגם אם לא יאכלו עוד כזית, יש לעיין אם יש להם בזה הפסד, כי אולי מעלת זימון עשרה הוא רק בהזכרת השם, ולמעלה זו הם זוכים אח"כ כשעונים עם כולם גם אם לא אכלו עוד כזית.

תפריט