הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

י – שמור – שביתה ממלאכת המשכן

יא,א – מעין עוה"ב

בנוסף למה שאמרו בברכות נז, ב, שהשבת אחד משישים של עולם הבא. אמרו במכילתא דרבי ישמעאל כי תשא (מסכתא דשבתא פרשה א): "כי אני יי' מקדשכם. לעולם הבא כגון קדושת שבת בעולם הזה, נמצינו למידין שהיא מעין קדושת העולם הבא, וכן הוא אומר מזמור שיר ליום השבת, לעולם שכלו שבת".

יא,ב – העבודה המייגעת בעקבות חטא אדה"ר

קידושין פב, ב: "תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר: מימי לא ראיתי צבי קייץ, וארי סבל, ושועל חנוני, והם מתפרנסים שלא בצער, והם לא נבראו אלא לשמשני, ואני נבראתי לשמש את קוני, מה אלו שלא נבראו אלא לשמשני מתפרנסים שלא בצער, ואני שנבראתי לשמש את קוני – אינו דין שאתפרנס שלא בצער? אלא שהרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתי, שנאמר (ירמיהו ה) עונותיכם הטו".

אמנם העולם נברא בשבעה ימים, וגם בלא החטא היתה השבת, אלא שאז לולא החטא היתה העבודה בנחת, כמו שנצטווה אדם הראשון בגן עדן: לעבדה ולשומרה. ואחר החטא – בזיעת אפך תאכל לחם, וקוץ ודרדר תצמיח לך.

תפריט