הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

יד – פתיחת פחיות והפרדת גביעים

יד,א – הפרדת גביעים

אפשר להביא ראיה למתירים מדברי הרמב"ם בהלכות יו"ט, ד, ח: "שני כלים שהן מחוברין בתחלת עשייתן, כגון שתי נרות או שני כוסות, אין פוחתין אותן לשנים מפני שהוא כמתקן כלי", ומוכח מדברי הרמב"ם שכתב 'כמתקן כלי' שיש בזה רק שבות מחכמים, ואת זה אמר לגבי שני נרות או שני כוסות שדבוקים ומחוברים לכל ארכם ונראים ככלי אחד. אבל בשני גביעים של מוצרי חלב, שכל גביע ניכר ומופרד בפני עצמו, ורק כדי שיהיה קל למוכרם משאירים אותם מחוברים למעלה, אין איסור. וכ"כ בשולחן שלמה שיד, יג, ג. אמנם דעת המחמירים שאף בזה עדיין יש איסור. וכ"כ במנו"א ג, טז, יד. אמנם נראה ברור שגם למחמירים האיסור דרבנן.

תפריט