הרחבות לפניני הלכה

ט – פירות שלא התרסקו לגמרי ונשארה ברכתם

ט,א – ממרח תמרים

כתבתי: "על תמרים שנמעכו ונעשו כעיסה, מברכים 'העץ', ולבסוף ברכה אחת מעין שלוש. שהואיל ולא נתרסקו לגמרי, לא איבדו את צורתם ותוארם לגמרי, ולכן נשארה ברכתם כבראשונה". ואף שמדין 'טרימא' – תמרים שנמעכו ונכתשו, שמבואר בברכות לח, א, שברכתם 'העץ', נסתעפה המחלוקת (עיין בהערה 8). ולדעת תה"ד אם נתרסקו ברכתם משתנה ל'שהכל'. ולכאורה לפי מה שנפסק כתה"ד שריסוק משנה את הברכה, היה צריך לברך עליהם 'שהכל'. אלא שכתבתי לברך על ממרח תמרים 'העץ' מפני שהתמרים שבו לא נתרסקו לגמרי, והדבר ניכר במרקמם שלא השתנה כל כך. ולמדנו שלדעת המ"א ודעימיה, גם לתה"ד ברכת הפרי המרוסק משתנה רק כאשר הריסוק גמור עד שמשנה את תוארם וצורתם של הפירות (כמובא בהערה 8). וכ"כ במ"ב רב, מב (ושלא ככנה"ג שסובר שגם ריסוק חלקי משנה את הברכה). וכן משמע משו"ע הרב רב, יז.

אמנם כתב בפס"ת רב, יח, שכיוון שמרסקים אותו במכונה נשתנית ברכתו. אבל כלל זה שכתב בשם הנהר שלום, שמבדיל בין ריסוק במכונה לריסוק ביד, אינו מוסכם, וכ"כ ביבי"א ח"ז כט, אותיות ד, י, יד. וכיוון שממילא לרמב"ם ברכתו 'העץ', עדיף לברך עליו 'העץ'. וכבר כתבתי בהערה 8, על כל הכללים שכתבו האחרונים, ובכללם על הכלל המבדיל בין ריסוק במכונה ליד, שהם נועדו לסייע להגדרה, אבל אין הם יסוד הדין. ולכן למרות שהתמרים רוסקו בכלי, כיוון שתוארם ומרקמם נותר – ברכתם 'העץ'.

ט,ב – סלט אבוקדו – 'העץ' ולאטקעס – 'האדמה'

עיין בפס"ת רב, 87, שסובר שאם עירבו בסלט האבוקדו גם ביצים, דינו משתנה, וזה מפני שנצמד לכלל שאם עירבו ברסק הפירות מין אחר ברכתו משתנה (פס"ת רב, כ). וזה נכון אמנם לגבי לדר (כמבואר בהערה 6), וחלווה (כמבואר בהערה 7), וכדורי פלאפל (הלכה יב), אבל כפי שכתבתי בהערה 3, כלל זה כמו שאר הכללים, אינו מוחלט. והראיה מדין הומלתא המובא בברכות לו, ב. אלא הכל תלוי בדעת בני אדם, וכל זמן שהאבוקדו הרוב והעיקר, וגם לא נתרסק כל כך, ברכתו 'העץ'.

גם לגבי לאטקעס כתב בפס"ת רב, כ, לברך 'שהכל', עפ"י הכלל שאם עירבו בפרי שרוסק עוד מאכלים, אף שלא היה ריסוק מלא, ברכתו 'שהכל'. אבל כפי שכתבתי (בהערה 3) הכללים אינם מוחלטים, אלא יסודות המסייעים לנתח את דעתם של בני אדם, ולכן כאן, שמצד אחד הריסוק חלקי, ותוספת הביצה והבצל אינה בעלת משמעות כל כך, וטעם תפוח האדמה ניכר במידה רבה, ברכתו 'האדמה'. וכ"כ ב'וזאת הברכה' בירור טז. וכן הדין לגבי קוגל מתפוחי אדמה שלא רוסקו לגמרי.

תפריט