הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

יח – סדר עבודת יום הכיפורים

יח, א – אמירת סדר העבודה

על מנהג אמירת סדר העבודה בתפילת מוסף ביום הכיפורים, עיין 'והשב את העבודה' עמ' 19-25; ולפירוש וביאור לנוסח 'אתה כוננת', עיין בחוברת של הרב מקובר, 'אוצר סדר העבודה'.

יח, ב – לימוד סדר העבודה לפני יום הכיפורים

כתב רבי משה קורדוברו (סידור תפילה למשה, פי' עבודת יוה"כ) על מה שהיו מפרישים את הכהן הגדול מביתו שבעה ימים לפני יום הכיפורים כדי ללמוד ולהתרגל בסדר העבודה: "למדנו מזה חיוב המוטל על שלוחי ציבור אשר בדורנו זה. ומה אם במקום עבודה ממש, שהיו רגילים ורואים מעשים בכל יום, היה צריך ההשתדלות הנמרץ הזה אל הכפרה, על אחת כמה וכמה שצריך ישוב הדעת וקריאת סדר העבודה פעם ופעמים רבות עד שיהיו הדברים מסודרים לפניו ככהן הזה העובד ממש, וקל וחומר בן בנו של ק"ו בדורנו זה שאין אנו מורגלים אפילו בקריאתם, ואינו מחלק הנהוג אצלנו עד ישקיף וירא ה' משמיא".

וביסוד ושורש העבודה (שער האיתון ט) כתב שראוי שכל אחד ינהג כך, וכ"כ מטה אפרים תרכא, י: "ומהראוי שכל אדם שיש לו לב להבין ילמוד קודם יום הכיפורים פירוש סדר העבודה שרוצה לומר. אם רוצה לומר הפיוט, אם כן ילמד קודם יום הכיפורים פירושו. ואם דעתו לומר 'אתה כוננת', אזי ילמוד סדר העבודה באשר"י יומא (הרא"ש), וילמוד בבית יוסף סי' תרכא, שהוא דורש ומגיה בסדר 'אתה כוננת' שחיבר יוסי בן יוסי כהן גדול".

ועיין הרחבות לפרק ז, יא, א-ה, על לימוד תורה ביום הכיפורים.

תפריט