הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ג – מקום הנטילה

ג,א – הנוטל אצבעותיו מברך

כתבתי שגם הנוטל אצבעותיו מברך. וכך משמע מכל הפוסקים שכתבו שבשעת הצורך אפשר להקל בזה, ולא כתבו במפורש שלא יברך (שו"ע קסא, ד, מ"ב שם). ואמנם בבא"ח שמיני טו, כתב שלא יברך, והביאו להלכה בכה"ח לז. מ"מ רבים מאוד כתבו במפורש שיברך, וכן מבואר בהלכה ברורה קסא, יט, ושערי הברכה א, הערה פ. והסברה, שאחר שמוסכם להלכה שבשעת הצורך אפשר ליטול עד סוף האצבעות, ממילא צריך לברך על כך. ועיין להלן יב, ג, ובהרחבות, בדין ספק ברכות להקל, שיש כלל מיוחד לגבי ברכת המצוות, שאם נחלקו במצווה ונפסק לקיימה באופן מסוים, ממילא גם מברכים.

אגב יש לציין, כי לדעת הרוקח מספיק ליטול עד הפרק שבאמצע האצבעות, והובאה דעתו בערוה"ש קסב, ד, והוסיף שכך גם דעת רש"י. וכן דעת ספר הבתים. אבל אין סומכים על דעה זו.

תפריט