הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

יג – כלים שנשברו ובגדים שהתבלו

יג,א – כפתור חדש

כפתור חדש הוא מוקצה. י"א שהוא כלי שמלאכתו לאיסור (קצוה"ש קט, בדה"ש ח), ויש אומרים שאולי הוא מוקצה מחמת גופו (מנחת שבת).

יג,ב – כלים חד פעמיים וגביעי לבן שנתרוקנו

ארח"ש יט, קסא-קסב, גביע לבן וקופסת גבינה שנתרוקנו וכן כלים חד פעמיים שנתלכלכו באופן שרגילים לזורקם, לרשז"א הם מוקצה, ומפנים אותם כגרף של רעי (שש"כ כ, מב; כב, נג, ופרק ט סוף הערה יב. ובספר מאור השבת ח"ב מכתבי הגרשז"א כד, ז, לעניין קופסאות גבינה וחלב).

ולחוט שני ח"ג פרק נא, כיוון שהם ראויים לשימוש, ורק מפני ההתפנקות אין משתמשים בהם, אינם מוקצה. וגם אם השליכום לפח, לא נעשו בזה מוקצה. ע"כ. ובשקיות חלב נראה שהכל יסכימו שלאחר שהתרוקנו נעשו מוקצה.

תפריט