הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

ו – דין תרופות שנוטלים ברצף

ו,א – תרופות שרגילים לקחת בכל יום

כתב ר"ש קלוגר בספר החיים שכח, כה, שמותר לקחת תרופות שהתחילו לקחת לפני שבת, שהואיל וכבר בערב שבת יודעים שיצטרכו להן, יכינו אותן בערב שבת, ואין לחוש לשחיקת סממנים. שכן למדנו (שבת קמ, א; שו"ע שכא, יח), לעניין חלתית שהתחילו לקחת ביום חמישי שמותר להמשיך לקחתה בשבת. וכן ממה שהתירו להחזיר רטייה שכבר היתה על הפצע מערב שבת (שו"ע שכח, כה). וכן דעת חזו"א (עיין ארח"ש כ, הערה קעט).

ורשז"א ושש"כ לד, כ, והערה עז, החמירו שרק אם צריך ליטול את התרופה שבעה ימים ברציפות, כך שיש הכרח ליטול אותה בשבת, מותר ליטלה גם בשבת. ומה שהביאו ראיה מחילתית, אינה ראיה כי שם מדובר בתרופה שאם יפסיק לקחתה יפול למשכב.

ו,ב – נטילת ויטמינים

כתב בשו"ע שכח, לז, שמותר לבריא ליטול מאכל שרק חולים אוכלים לרפואתם. וכן הדין לגבי ויטמינים. אבל למ"א מג, ומ"ב קכ, אם הוא נוטלם לחזק מזגו ולרפואה – אפילו לבריא אסור. ובאג"מ או"ח ג, נד, ביסס את דעת השו"ע, שכך סוברים גם הרמ"א והב"ח, והקשה על ראיותיו של המ"א. אולם למעשה חשש לדברי המ"א, מפני שמשמע מהלבוש ופמ"ג שמסכימים עמו. אלא שצמצם את דבריו באופן שיש להחמיר רק לאדם חלש, אבל התיר לבריא שנוטלם כדי שלא יחלה או כדי לחזק את מזגו. וכ"כ למעשה בהליכות עולם ח"ד תצוה מא (עמ' רז). ובאול"צ ח"ב לו, י, התיר מפני שהם מאכל של בריאים ועפ"י השו"ע מותר לאוכלם בשבת.

לעומת זאת, במ"ב שכח, קכ, אסר גם לבריאים לגמרי. וכ"כ בשש"כ לד, כ. וכ"כ במנחת שלמה ח"ב לד, לז. ורק אם זה מועיל שלא יפול למשכב – מותר. ולכך נטו בארח"ש כ, קלז-קלט, אף שהוזכרה דעת האג"מ. ולכן כתבו בהערה רא, שאין לקחת כדורי ברזל בשבת, אלא אם הוראת הרופא שיקחו אותם בכל יום, ואי אפשר לקחתם בערב שבת או מוצ"ש.

ועפ"י מה שלמדנו בציץ אליעזר, הרוצים להקל גם בחלוש, יש להם על מה לסמוך. ק"ו כאשר רגילים ליטול אותם בכל יום, שאז יש שמקילים בכל אופן, כפי שיבואר בהמשך. וכך כתבתי למעשה, הואיל ורגילים ליטלם בכל יום.

בארח"ש כ, קנח, התיר ליטול כדורי הרזיה או כדורים לדיכוי התיאבון, כי אינם מטפלים בחולי. ונלענ"ד שדינם כדין ויטמינים.

תפריט