הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

יג – פיזיותרפיה, עיסוי ודיקור

יג,א – פיזיותרפיה ועיסוי

עיין לעיל כב, ח, לעניין ריצה והתעמלות.

כתב באור לציון (ח"ב לו, יא-יב) שמותר לעשות מסג' למי שיש לו כאבים. והסתמך על דברי השו"ע שכח, מג, ולא חשש שמא יגיע מזה לשחיקת סממנים, כי זו "רפואה שאין בה ממש". אך אם מתכוון להזיע – אסור, כיוון שבזה חוששים לשחיקת סממנים, כי יש סממנים שעל ידם מגיעים לידי הזעה (שו"ע שכח, מב; מ"ב קל). וכן התיר שם ריפוי בעיסוק כשאינו מתכוון להזיע.

לעומת זאת בארח"ש כ, קלה, אסר לעשות עיסוי למי שסובל מכאב בגבו, כי יש משחה לצורך זה. ושם בהערה קצו, כתב בשם הר"ש אויערבאך שפעולות קלות של הרפיה, כמו סיבוב הראש, מותרות. וכ"כ שם כ, קס, ולכן התיר תרגילי פיזיוטרפיה לחזק שרירים רפוים, שאין לזה טיפול חילופי בסממנים. וכתב בהערה רכג, שאמנם יש בזה עובדין דחול, אלא שבמקום צער מותר, כמבואר במ"ב שכח, קלו. וכעין זה כתב הרב יצחק שיף באסיא (כרך ד עמ' 49). וכאשר יש סכנת איבר מתירים אפילו סממנים, ק"ו עובדין דחול.

כתב בנשמת אברהם שכח, צג, בשם רשז"א, שהנצרך לעשות תרגילי פיזיותרפיה בכל יום כמה פעמים, הרי התרגילים בשבילו כמו אנטיביוטיקה לחולה שכבר התרפא ועדיין צריך להמשיך ליטול את התרופה. ועוד הזכיר שיש לצרף את דעת הסוברים שהתעמלות אסורה רק כשהיא למטרת הזיעה, ואת דעת האול"צ ח"ב לו, יב, שהתיר התעמלות על מכשירים.

יג,ב – מחטים לדקירות רפואיות – מוקצה מחמת חסרון כיס

כיוון שהמחטים הללו מוקצים מחמת חסרון כיס, גם במקום צער אסור לבצע בהם טיפול. אמנם המכשירים שבעזרתם עושים תרגילי פיזיותרפיה, אם אינם מופעלים על חשמל, אינם מוקצה. משום שהם ניתנים לשימוש כל האנשים לצורך תרגול, לעומת המחטים הללו שעומדים רק לרשות המומחה. אמנם אם יהיו מכשירים יקרים, שאין נותנים לאנשים להתאמן עליהם בלא השגחה, מפני שהם יקרים, גם הם יהיו מוקצה.

תפריט