הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ג – חולה במקצת ומיחושים

ג,א – שלושה שבותים

כתבתי שאין מקילים ב'שבות דשבות' לצורך מיחוש מטריד שאין בו צער. ובשעת הצורך אפשר יהיה להקל בשלושה שבותים, היינו לבקש מגוי לעשות דבר שאסור מדרבנן בשינוי. שכפי שלמדנו לעיל ט, יא, ט, לדעת הרדב"ז ד, קלא, ודעימיה, בשלושה שבותים גם שלא לצורך מצווה או צער אפשר להקל. אמנם שם עיקר ההיתר מפני שאין מתכוונים למלאכה, אבל נראה שבמקום שיש מיחוש שמטריד רק שאינו מצער כל כך, בשעת הצורך אפשר להקל בשלושה שבותים.

תפריט