הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

טו – מניעת היריון לפני הלידה הראשונה

טו, א – מניעת הריון לפני הלידה הראשונה

רוב הפוסקים והרבנים בזמננו אוסרים למנוע הריון לפני הלידה הראשונה, וכ"כ באהלה של תורה א, סז, לגבי אשה שהתחתנה בגיל שמונה עשרה ונולד לה תינוק אחד, ואם היא לא תימנע הריון מסתבר שהיא לא תוכל להשלים את לימודיה: "והנראה לענ"ד שהדיון בשאלה זו יכול להתעורר רק כאשר החלו לקיים מצוות פריה ורביה, וקשה לאשה להמשיך בקיום המצווה כל זמן שעדיין לא סיימה את לימודיה. אולם אין כל מקום להימנע לגמרי מלידת ילדים בתחילת חיי הנישואין בגלל שיקולים אלו". וכ"כ אשר חנן ח, אה"ע קיג. וכ"כ הרב בספר, שבמצב רגיל אסור לבני זוג צעירים למנוע הריון לפני הלידה הראשונה.

וכך היא סתימת רובם המוחלט של הפוסקים, שכלל לא עסקו בשאלה זו, ודנו רק בשאלה אם מותר בתנאים מסוימים למנוע הריון לפני קיום מצוות פריה ורביה, ולאיזה צורך מותר למנוע הריון אחרי קיום מצוות פריה ורביה. וכך היא ההוראה המקובלת.

אעפ"כ, יש כיום רבנים שנוטים להקל יותר, עיין במאמרו השקול של הרב יובל שרלו – 'דחיית לידה ראשונה בזוג צעיר' (צֹהר כז ה'תשס"ז, עמ' 83-89; עיין עוד בדברי הרב אלינסון המובאים בבני בנים ד, טו). כמו כן יעויין היטב בספר בהערה 14 על מצב מסוים של שעת הדחק.

טו, ב – מניעת הריון לפני הלידה הראשונה לצורך ביסוס הזוגיות

כתב בשו"ת בני בנים ד, טו, שבאופן כללי אין היתר למנוע הריון לפני הלידה הראשונה, אמנם אם בשל כך הנישואין יתעכבו, יש להתיר למנוע הריון למשך שישה חודשים: "איברא, דחיית גיל הנישואין היום יוצרת מכשולים עצומים, כמו שהאריך כבודו בטוב טעם, ומצוה עלינו לאדחוקי נפשן כדי לזרז ולהקדים את הנישואין ככל שאפשר, וקרוב לי לאמר עֵת לַעֲשׂוֹת לַה' הֵפֵרוּ תּוֹרָתֶךָ (תהלים קיט, קכו), שיישאו גם אם ידחו פריה ורביה לזמן שלא כדין, ומוטב שיאכלו בשר תמותות שחוטות וכו'. על כן אני נוהג להתיר לזוג למנוע הריון עד לששה חודשים אחרי הנישואין, שכן רשאי החתן לבחור להיות מלח שעונתו פעם בששה חודשים, עיין באבן העזר סימן עו סעיף א וסעיף ו, ובבית שמואל ס"ק ב, וממילא לא יקיים פריה ורביה באותו פרק זמן, ואף על פי שיש לחלק כמובן. ודי בשיעור של ששה חודשים לענות על רוב ההיסוסים והפחדים לקראת הנישואין, בפרט מצד הכלה, שחוששת שמא לא יעלו הנישואין יפה".

ובספר הרב כתב שרק בשעת הדחק מותר למנוע הריון לפני הלידה הראשונה, "וכן בני זוג שחוששים שהקשר ביניהם לא יציב ויש חשש שיאלצו להיפרד, טוב שימנעו הריון עד אשר יבססו את הקשר ביניהם. היתר זה הוא בדרך כלל למשך חצי שנה עד שנה".

תפריט