הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ד – שהחיינו על בגדים ומתנות קטנות

ד,א – ברכה על דברים שאינם יקרים כל כך

ברכות נד, א: "בנה בית חדש וקנה כלים חדשים, אומר: ברוך שהחיינו והגיענו לזמן הזה". ובגמרא ס, א, מובאת מחלוקת על איזה בגד מברכים, ודעת ר' יוחנן בלישנא בתרא, שאפילו אם קנה בגד חדש ושוב קנה בגד כזה, מברך 'שהחיינו'. ופסקו הרי"ף והרא"ש ושו"ע רכג, ג, שהלכה כר' יוחנן. ובירושלמי (ט, ג): "אמר ר' חייא בר בא: לא סוף דבר חדשים אלא אפילו שחקים כאילו הם חדשים לו". והובאו דברים אלו להלכה בתוס' נט, ב, וברא"ש ובשו"ע רכג, ג.

מבואר מדברי הבבלי והירושלמי, שעל בגד רגיל, אפילו משומש, אם הוא חדש אצלו, יברך. (ועיין בבדק הבית בב"י רכג, ג).

אלא שכתבו התוס' ברכות נט, ב, 'רבי יוחנן': "ואומר ר"י דווקא בבגדים חשובים דומיא דבית חדש נקט כלים חדשים, אבל שאינם חשובין כל כך כמו מנעלים ואנפילאות וחלוק וכיוצא בהן אין צריך לברך". (חלוק הכוונה לבגד תחתון כדוגמת גופיות). וקשה לומר שכוונתו, שרק על בגדים חשובים במיוחד מברכים, כי איך יבאר את דברי הגמרא והירושלמי. אלא שבא לחדש, שעל בגדים פשוטים ביותר, כדוגמת גרביים וגופיות, שאין בהם חשיבות, אין מברכים. וכך משמע מדברי הראשונים שהביאו את דבריו: הרא"ש כתב, שאין לברך על "דבר קטן שאינו חשוב כל כך", וכ"כ ב"י רכג, ו. והריטב"א כתב, שאין מברכים על "דבר מועט". והמאירי כתב שאין מברכים על "כלים דקים". ובתרומת הדשן לו, כתב, שמברכים על כלים "חשובים קצת", אבל אין מברכים על כלים "שאינם חשובים כלל". הרי שאין מברכים על דברים שאין להם חשיבות, אבל על סתם בגדים מברכים. וכ"כ וזאת הברכה ע' 166 הערה 8, ודלא כשעה"ב כ, הערה עט, ופס"ת רכג, ו.

המקובל לומר שחולצה היא כבר דבר חשוב, ובתנאי שמדובר בחולצה שאנשים מכובדים לובשים אותה.

וכן מצינו בשולחן ערוך כב, א: "קנה טלית ועשה בו ציצית מברך שהחיינו, דלא גרע מכלים חדשים". ולא חילק בין טלית גדול לקטן. ובבא"ח בראשית ז, כתב שאם עשה הטלית קטן מדבר חשוב, מברך 'שהחיינו'. וכ"כ כה"ח כב, ה. ובברכ"ה ח"ד ב, 232, כתב שטלית קטן מצמר נחשב דבר חשוב.

אבל חולצות טריקו פשוטות, כגון אלה שרגילים להדפיס עליהם מותגים, ורק אנשים פשוטים ונערים רגילים ללובשם – אין מברכים. וכן על כלי בית פשוטים שמכירם נמוך, אין מברכים.

ד,ב – האם עני ששמח בדברים שבעיני רוב האנשים אינם חשובים יברך

כתב הרא"ש ט, טז, שהעיקר הוא לפי שמחתו של האדם, שאם הוא שמח, יברך, ואם אינו שמח לא יברך. ומשמע שבזה הוא חולק על התוס', שלתוס', עני ששמח באנפילאות, לא יברך. ואילו לרא"ש יברך. וכ"כ תה"ד לו, וכן משמע מלשון הטור וב"י, שהרא"ש נחלק בזה על התוס'. וי"א שאין בזה מחלוקת, והתוס' דיבר בעשירים ובינוניים, אבל יסכים שעני השמח בדברים פעוטים יברך (רדב"ז א, שצה).

למעשה פסק בשו"ע רכג, ו, כדברי הרא"ש. וכן דעת הרדב"ז (א, שצה). לעומת זאת דעת הרמ"א כפי שמשמע מהתוס', שעני לא יברך על דברים פשוטים. וכך דעת רוב הראשונים והאחרונים, ומהם: רא"ה, ריטב"א, מרדכי, רבנו פרץ, תוס' ר"י שירלאון, תה"ד, לבוש, סדבה"נ, פמ"ג, בא"ח ראה ג, מ"ב רכג, כד, חזון עובדיה (ברכות ע' תג).

ולדברי הרא"ש התנאי היחיד לברכה הוא השמחה, שכל שהוא שמח, מברך. וגם בדעת התוס' יש לבאר שהשמחה היא תנאי לברכה, אלא שצריך שיהיה דבר שמקובל בציבור כחשוב ומשמח, ואין די בשמחתו של היחיד (עיין במאירי נט, ב; רדב"ז א, שצה; לבוש רכג, ו; סדבה"נ יב, ה; בא"ח ראה ג). אמנם אפשר להסביר את התוס' שאינו מצריך שמחה אלא די שיהיה דבר חשוב שאין דרך לקנותו תמיד, וכך משמע מתה"ד לו, וערוה"ש ח. ומ"מ אף אם נאמר שכך דעת התוס', אין לברך כשאין שמחה, שכן יש לחוש לדעת הרא"ש.

ויש לבאר, שדעת רוב הפוסקים שלא לברך על בגדים וכלים פשוטים, היא מפני שאין ראוי לומר ברכה על דברים שאינם חשובים, כי אין מזה כבוד שמיים. משל למה הדבר דומה, לאדם שנתן לחבירו מתנות רבות, והוא משבח אותו על דברים פעוטי ערך, שנראה מזה, שאינו מבחין בגודל הטובות שקיבל מחבירו.

ד,ג – הברכה על בגדים בימינו

יש לציין כי הבגדים בעבר היו יקרים יותר, ובמשכורת חודשית ממוצעת יתכן שהיה ניתן לקנות בגדים ספורים, ובמשך השנים, עם ההתפתחות הטכנולוגית, מחיר הבגדים ירד מאוד יחסית, עד שבמשכורת ממוצעת אפשר לקנות מאה חולצות. אמנם נראה שלמרות זאת הדין לא זז ממקומו, ועל בגד רגיל שאדם לובש – צריך לברך. שכן בבגד זה הוא מתלבש ובו הוא מופיע בציבור. אמנם יתכן שבפועל יהיו פחות אנשים ששמחים בבגדים הרגילים אע"פ שהם נחשבים כמכובדים להופיע בהם בציבור. ומי שאינו שמח לא יברך, שכן לפי הרא"ש רק כאשר גם שמחים אפשר לברך. אבל כל שהוא שמח בבגד החדש שמחה רגילה, צריך לברך.

ד,ד – על גרביים ולבנים איכותיים ויקרים

ויש לעיין במי שקונה גרביים איכותיים, שמחירם גבוה יחסית, יותר מחולצה רגילה. וכן מי שקונה לבנים יוקרתיים שמחירם גבוה. שלכאורה הואיל והם יוקרתיים, השמח בהם צריך לברך. ומאידך, יתכן שבגדים אלו מצד שנועדו גם לספוג זיעה, נחשבים כלא חשובים, ובכל אופן אין מברכים עליהם. ונראה יותר, שמי שממש שמח בהם, יברך. שכן יש לצרף כאן שתי סברות: א) לדעת הרא"ש, עני השמח בבגד פשוט, צריך לברך. ב) אפשר שגם לתוס', אם הם יוקרתיים הרי הם חשובים, ומברכים עליהם. ובנוסף לכך למדנו, שדעת הריב"ש והב"ח, שבמקום של ספק, אם שמחים אפשר לברך.

אבל הקונה מספר לבנים רגילים או מספר גרביים רגילים, אינו מברך, מפני שהם בגדים שאינם חשובים.

תפריט