הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

יז – פירות מעצים מורכבים

יז,א – פירות מעצים מורכבים

בהלכות קטנות (א, ס) כתב שאפשר שאין לברך 'שהחיינו' על פרי שמורכב משני מיני פירות, "שכל דבר שעשו בני אדם נגד רצון הבורא איך יאמר 'שהחיינו' לראות דבר זה". והסכימו עמו כמה פוסקים (בירך את אברהם, פתח הדביר, שדי חמד ועוד). אבל בשאילת יעב"ץ (א, ס) חלק עליו ואמר שכיוון שמותר באכילה ומברכים עליו ברכה ראשונה למה לא נברך עליו 'שהחיינו'. ועוד שאפשר שפרי מורכב אינו נגד רצון הבורא כלל אלא מצרכי העולם וישובו ורק בגלל החסרון שלנו, נאסרה עשייתו על ידי בני אדם. ויש שכתבו שלמעשה נוהגים לא לברך (בא"ח ראה, יא, כה"ח רכה, כו). ויש שהעידו שהמנהג לברך (יפה ללב, חסד לאלפים, נתיבי עם), וכן הורו כמה פוסקים למעשה (יבי"א ה, יט, ברכ"ה ח"ד, ב, 210). והסכימו כולם שאם ההרכבה נעשתה באופן המותר מברכים על הפרי 'שהחיינו' (אור לציון ח"ב, יד, מה, הליכות שלמה רכג, יח, שעה"ב כ, יא). בפועל, כפי שכתבתי בהערה, קשה לדעת על הפרי שלפנינו אם נעשתה בו הרכבה אסורה, ואף אם נעשתה, שמא נעשתה על ידי גוי, שיש סוברים שאין לו איסור להרכיב אילן, והרי זה ספק ספק ספיקא. ולכן כל זמן שלא נודע לנו בוודאות כי יהודי ביצע הרכבה אסורה בעץ שעליו גדל הפרי שלפנינו, נברך עליו 'שהחיינו'.

תפריט