הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

יז – איסורי טרחה בהעברת חפצים

יז,א – העברת חפצים והעברת דירה

כתבתי שאם צריך להעביר את החפצים דרך הרחוב – אסור. ולא הזכרתי שיש מקילים להעביר מבית לבית דרך מבוי (רחוב), כאשר הבתים סמוכים זה לזה, כמוזכר בדעת יש אומרים בשו"ע תקלה, א (עפ"י הגה"א). מפני שלדעת האגודה יט, והב"ח ב, כל שצריך לעבור דרך המבוי – אסור. וכן דעת הגר"א, אלא אם כן הוא מבוי שאינו מפולש. וגם לא חילקתי בין מבוי מפולש לשאינו מפולש, מפני שעיקר הדין תלוי בפרהסיא או צנעה, ואינו תלוי בהיותו מפולש. שאם הוא רחוב ארוך, גם אם אינו מפולש, המעביר בין שני בתים בתחילתו מעביר בפרהסיא. ואם הוא מפולש, אבל לאחריו אין כמעט בתים, המעביר שם מעביר בצנעה. ולכן הדגשתי שהאיסור תלוי בפועל בפרהסיא.

יז,ב – מעבר דירה מדירה שכורה לדירה שבבעלותו

רא"ש מו"ק ב, יח: "ירושלמי (פ"ב ה"ד) אהא דאמר אין מפנין מבית לבית אין מפנין מדירה נאה לדירה נאה ולא מדירה כעורה לדירה כעורה, ואין צריך לומר מדירה נאה לדירה כעורה. אבל לתוך ביתו, אפילו מדירה נאה לדירה כעורה, שמחה היא לו לאדם שהוא דר בתוך ביתו. כתב הראב"ד ז"ל ונראה דכי האי גוונא אפילו מחצר לחצר מותר, והא דקאמר בגמרא דידן סיפא אתאן לבית שבחצר, היינו משלו לשלו או משל אחרים לשל אחרים, אבל משל אחרים לשלו הכל מותר. וליכא פלוגתא בין גמרא דידן לירושלמי".

ואף שבחזו"ע חוה"מ כט (עמ' קצה), כתב כך למעשה. כפי שכתבתי בהערה 13, כיום, שיש במעבר טורח רב עד שמסיימים לסדר את כל הרהיטים והחפצים, והמעבר מלווה במתח, שמא יגרם לרהיטים נזק, אין לך השבתת שמחה וביזוי חול מועד גדול מזה. ואין להתיר מעבר דירה בחוה"מ אפילו באותו בניין. ורק אם דחיית המעבר תגרום להפסד גדול מאד, יש לשאול שאלת חכם, וגם אז נכון להחמיר ברוב המקרים, זולת כאשר הרהיטים מעטים (וכעין זה כתב בשש"כ סח, הערה פח; ופס"ת תקלה, א, 1). ובכל מקרה אסור להזמין אומן להרכיב את הארונות וכיוצא בהם, כי זו מלאכת אומן שאינה לצורך המאכלים או גופו.

וגם במקרה שאפשר להתיר מעבר, זה בתנאי שלא היתה אפשרות לבצע את המעבר לפני חול המועד, אבל אם היתה אפשרות לעבור לפני המועד, הרי דינו כמכוון מלאכתו למועד, שגם במקרה של הפסד גדול אסור.

תפריט