הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

א – ארבע המלאכות הקשורות למלאכת 'בורר'

א,א – מדוע יש ארבע מלאכות בבורר

יש לתמוה, מדוע מלאכת בורר נחלקה לארבע מלאכות ואילו לגבי מלאכת זורע לא מנו גם מלאכת נוטע. ובאר הרא"ה (שבת עג, ב) שארבע המלאכות הללו נצרכו בעשיית הפת, ואילו בנטיעה, בכל פעם צריכים רק מלאכה אחת: או זריעה או נטיעה.

א,ב – בגדר החיוב של מלאכת בורר

קושייה חזקה מתעוררת על מלאכת בורר: האופן שבו אסור לברור, הוא כאשר מוציאים את הפסולת מן האוכל. אבל מטרתו של הבורר, הרי אינה להשתמש בפסולת שהוציא, אלא באוכל שנשאר. לכאורה זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, ואם כן מדוע חייבים עליה?

לדעת הרז"ה (שבת קו, א), מלאכת בורר אכן שונה מכל שאר המלאכות, ועליה חייבים אע"פ שאינה צריכה לגופה.

אולם לדעת הרמב"ן (שם), מלאכת בורר נקראת מלאכה הצריכה לגופה. כי למרות שהאדם מוציא רק את הפסולת, המלאכה נעשית בתערובת כולה, וכיוון שיש לאדם תועלת בחלק מן התערובת שהוא מעוניין בו, נחשבת המלאכה כצריכה לגופה (וכפי שהמל בשבת חייב, אע"פ שלא עשה מלאכה אלא בערלה שאינו זקוק לה).

ובבאו"ה שיט, ג 'לאכול מיד', באר היטב שמלאכת בורר היא תיקון המאכל, ולכן גם כאשר הוא בורר שני מאכלים זה מזה, הוא עובר על מלאכת בורר, הואיל וכל מאכל נחשב כפסולת לגבי חבירו (ושלא כישועות יעקב).

א,ג – בטעם מלאכת בורר

מכך שמלאכת בורר מורכבת מארבע מלאכות: דש, זורה, בורר ומרקד, יש ללמוד שעניין הבירור, להבדיל הטוב מהרע, הוא תהליך ארוך שמורכב מכמה שלבים. וזוהי אחת המלאכות המרכזיות שהוטלו על האדם, להפריד הטוב מהרע (ולפני חטא אדה"ר לדברי הרמב"ם במו"נ הבירור היה להפריד האמת מהשקר). אולם בשבת אין לעסוק במלאכת בורר, אבל ליהנות מהטוב בדרך אכילה מותר ואף מצווה. ואף שתוך כדי לקיחת האוכל נעשה בירור, שכן בזה שנטל את האוכל כדי לאוכלו הפסולת נשארת ריקה בלא חיות, ומתכלה, מ"מ לא בזה הוא עוסק אלא רק באכילתו, וביטול הרע נעשה מאליו. ובאמת מכוח השבת נעשה בירור עוד יותר גדול, אלא שהוא נעשה מאליו בלא מלאכה. כלומר, מתוך הדגשת הטוב וההתקשרות אליו שנעשות בשבת, מתברר ההבדל שבין הטוב לרע, ועל ידי כך חלק מהרע מתבטל מאליו. והחלק האחר מתברר אח"כ בימות החול, ואף הוא מתברר מכוח הבלטת הטוב שנעשית בשבת. הרי שהשבת אינה מנותקת מהתיקון שאנו עושים בששת ימי המעשה, אלא מתוך הדגשת הטוב שבשבת יש לנו יכולת לברר במשך ימות החול את הטוב מהרע.

תפריט