הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

ג – שני מיני מאכלים מעורבים

ג,א – פרטי דינים בהפרדת אוכל מאוכל

כתב באיל משולש פ"ג, כי לדעת ריש"א ועוד פוסקים חלקי עוף שונים, כגון שוקיים, חזה וכנפיים נחשבים מין אחד, ולרשז"א הם שני מינים. והובא בארח"ש ג, לג. ומפמ"ג שיט, מ"ז ב, משמע, שמי ששונא אחד מחלקי העוף, ואין שם מי שאוהב אותו, אזי החלק השנוא עליו נחשב כפסולת לגבי שאר החלקים. ודבריו מתאימים לריש"א, שכן כאשר אינו שונאם, משמע שכל חלקי העוף נחשבים כמין אחד.

מ"ב שיט, טו, בשם פמ"ג שם, מסתפק אם תפוחים חמוצים ומתוקים, ששניהם ראויים לאכילה, נחשבים כשני מינים. ומ"מ צריכים להיות הרבה תפוחים כדי שיהיה ספק אם יש בהם בורר, שבלא כן אינם נחשבים מעורבים. ונראה שאם הם הרבה תפוחים, והוא רוצה מין אחד בלבד, יש בזה בורר, הואיל וטעמם שונה.

במ"א שיט, ה, ומ"ב טו, כתבו, שאם הן חתיכות ממין אחד וחלקן אינן ראויות לאכילה אלא בדוחק, יש בהן איסור בורר מדרבנן. ולמד מזה במנוחת אהבה ח"ב ז, כב, שאם יש לו חתיכות גדולות וקטנות, והוא מתבייש להגיש את החתיכות הקטנות לאורחים, הרי הם כשני מינים. ומותר לברר רק את הטובים כדי לאוכלם לאלתר. וצ"ע. ובכל אופן אם הוא לא ממש מתבייש אין צורך להחמיר בזה.

מצות שלמות ושבורות, ורוצה את השלמות ללחם משנה, לשש"כ ג, ל, עפ"י רשז"א יש בהם דין בורר. ובאיל משולש התיר בשם ריש"א, מפני שהשימוש ללחם משנה אינו הופך את השלמות למין אחר. ויש להעיר, שנראה שרק אם יש שם הרבה מצות הרי הן נחשבות מעורבות, אבל כשמוציא שתיים מתוך שתיים או שלוש, בודאי אינו בורר.

ביצה מבושלת, נחשבת כמין אחד למרות שיש בה חלמון וחלבון, אמנם אם הוא שונא את החלמון או החלבון, לגביו הוא נחשב כפסולת (ארח"ש ג, לז). וכמובן בתנאי שהוא מוציא את החלק שאינו טוב בעיניו מכמה ביצים, אבל אם רק בביצה אחת, נראה שאין זה בורר כי עדיין אינם נחשבים כמעורבים, שכל חלק ניכר לעצמו.

תפריט