הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ד – האיסור רק בתערובת

ד,א – בגדרי תערובת

כפי שכתבתי האיסור הוא רק כשיש תערובת. ומה שכתבתי לגבי חתיכות בשר גדולות שבמרק, וכן כופתאות וביצים שבמרק, הכוונה בסיר רגיל, וק"ו בצלחת, אבל בסיר גדול שיש בו חתיכות בשר גדולות וביצים, שייך בו דין בורר.

ועיין בארחות שבת ג, טז-כד, שנוטה להחמיר. למשל כתב בסעיף כ', שאם נפל מזלג לפח, או שהוא מכוסה בפסולת, רק אם הוא צריך לו עכשיו מותר להוציאו, ואפשר שימציא לעצמו צורך כדי להוציאו. ובהערה יב, כתב בשם ר"נ קרליץ, שאם המזלג בולט במקצת אין הוא בגדר תערובת ואפשר להוציאו. אולם לענ"ד יש לעיין על יסוד דבריו, במה שכתב שמזלג אחד גדול נחשב כמעורב בתוך הפסולת שבפח. שאם נאמר שבורר הוא כאשר צריכים לטרוח ולפשפש כדי להוציאו, אכן יש בזה איסור. אבל אם צריך שתהיה תערובת, אין כאן תערובת. ואין לומר שכמו שאסור להוציא צרור אחד שבתוך ערמת החיטים, שזהו אב מלאכה של בורר, כך גם אסור להוציא את המזלג. משום שצרורות מצויים בערמת חיטים, ולכן כל שיש אפילו צרור אחד בערימה יש לו גדר תערובת, והמוציאו עובר באיסור בורר. אבל מזלג שאינו רגיל להיות באשפה, כל שאין שם כמה מזלגות אולי אינו נחשב מעורב. ויותר מזה, צרור קטן ואילו מזלג גדול, ואפשר שבדבר אחד גדול אין תערובת (וביבי"א ה, לא, כתב עפ"י כמה אחרונים, שאין בכלל איסור בורר בכלים, מפני גודלם, ואף שאין הלכה כמותם, מ"מ אפשר לצרף סברתם).

גם החמיר בארח"ש ג, כא, בקופסאות גבינה שונות שמונחות ביחד בערבוביה. וצ"ע כי אולי מה שהחמיר תה"ד לגבי דגים מפני שהם נוגעים ודבוקים ומלופפים זה בזה, משא"כ קופסאות. ולכן נראה לי שאם מדובר על מעט קופסאות, כגון שלוש מכל סוג, בוודאי אין זה נחשב תערובת. ורק כשהן מרובות יש איסור, וכדוגמת מה שכתבתי בהערה 3 לעניין בקבוקים.

מה שכתבתי בסוף הערה 3, שאסור למיין עוגות רבות בסוף סעודה, הוא פשוט ודומה לבקבוקים, וכ"כ במלאכת שבת עמ' מג.

גם לגבי ספרים שבמדף, ככלל כתבתי להלן בהלכה טז, שאין בהם דין בורר, אבל אם יהיו הרבה מאוד חומשים משני סוגים במדף, והוא מעוניין בסוג אחד, חלים עליו כללי בורר, היינו שמותר לו לקחת את החומשים הנצרכים ללימוד לאלתר.

באול"צ ח"ב לא, א, החמיר ביותר, שכל שני דברים שקרובים אחד לשני, אפילו אינם מעורבים, נחשבים תערובת. אולם דבריו תמוהים, וכך כתבתי לגבי אגוזים ובוטנים שמונחים זה ליד זה, שאין בהם דין בורר.

תפריט