הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

טז – כלים, משחקים, סכו"ם וספרים

טז,א – בורר בכלים, בגדים וספרים

כתבו רוב האחרונים, שכשם שיש איסור בורר במיני מאכלים כך יש איסור בורר בשאר דברים כמו ספרים, כלים ובגדים, ולכן אם יש תערובת של כלים או בגדים מותר להוציא מתוך התערובת את מה שצריכים לאלתר (ט"ז שיט, יב; תו"ש י; שועה"ר ח ; ח"א טז, ה; מחצית השקל; גדולות אלישע יג; בא"ח ש"ש בשלח יג; מנחת חינוך בורר ה; מ"ב טו; כה"ח כה).

אמנם כמה אחרונים חלקו על דין זה וכתבו שאין שייך דין בורר אלא בדברים הנבללים יחד כמאכלים, אבל כלים ובגדים וספרים, כל אחד ניכר לעצמו, ואינם נבללים יחד, וממילא לא נקראים תערובת, ואין בהם איסור בורר (מטה יהודה ד; אור שמח ח, יא; ערוך השולחן ח). וכ"כ ביבי"א (ה לא), שמותר לברור ולמיין סכו"ם שנתערבו, מכיוון שכל אחד ניכר לעין ואין בהם איסור בורר.

למעשה כתבתי להחמיר מכמה טעמים א) כך היא דעת רובם המכריע של הפוסקים, שיש בורר אף בכלים בגדים וספרים שנתערבו. וכך נראה מסברה. ב) זה ספק דאורייתא ולכן יש להחמיר בו (ואף שבאור לציון ח"ב לא, ד, כתב שאיסור ברירה בכלים מדרבנן, כי רק בגידולי קרקע האיסור מהתורה. מ"מ נראה משאר הפוסקים שהאיסור מהתורה).

אלא שפעמים רבות, מפני גודלם של הכלים או הבגדים, אם לא יהיו מהם הרבה, לא יוכלו להיחשב כמעורבים (וכמדומה שזו הסיבה שכתבו כמה אחרונים שאין בורר בכלים ובגדים וספרים, וכ"כ כתב ערוה"ש).

טז,ב – הזזת דברים בתוך התערובת

כתב בארח"ש ג, מז, שהזזת דברים בתוך התערובת מותרת, לפיכך מי שיש לו צרור מפתחות, מותר לו להזיז את המפתחות שאינו צריך כדי לבודד את מה שהוא צריך, הואיל והם נשארים מחוברים בצרור. וכן מותר לחפש בכרטסת כרטיס מסוים, הואיל וכל הכרטיסים נשארים במקומם. ומותר לגבאי להוציא כרטיסים של העולים לתורה, אבל אסור אח"כ להחזירם ולסדרם, כי זה מיון שאסור, הואיל ואינו לצורך שימוש לאלתר.

טז,ג – נתינת לימון לתוך חלב לעשות גבינה אסור משום בורר

אפשר לבצע מלאכת בורר גם בלא נטילת הפסולת או האוכל, כמו למשל על ידי נתינת לימון או קאלציום לתוך חלב כדי לעשותו גבינה, והדבר אסור משום בורר, כי הוא מפריד את החלב לגבינה ומי חלב (מ"ב שיט, סב, שש"כ ג, כא).

טז,ד – ספרים במדף

כתבתי שספרים המונחים במדף אינם נחשבים מעורבים, ומותר לקחת את הספרים הנצרכים לו ללימוד מחר, ואין זה כהוצאת אוכל שלא לאלתר. ואין זה דומה לספרים שמונחים בערימה שהם מעורבבים יותר. ונראה שגם במדף יתכן בורר, שאם יהיו מונחים למשל, הרבה מאוד חומשים משני סוגים, והוא צריך לאחד מהם, יש בזה דין בורר. הכלל הוא שכיוון שהמדף מסודר יותר, כדי שהספרים יחשבו מעורבים צריכים כמות גדולה יותר של ספרים מעורבבים. ונראה שבעקרון גם ארגזים גדולים, אם יהיו בכמות גדולה מאוד, יוכלו להיחשב כמעורבים. ועיין בהערה 3 לעניין בקבוקים ועוגות.

תפריט