הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

י – הוצאת גרעיני אבטיח ופירות שנרקבו

י,א – הוצאת פירות מקולקלים במקצת

כתב בשש"כ ג, כו, עפ"י רשז"א, שאם נותר בפירות הרקובים חלק שלא נרקב וראוי לאכילה לכתחילה, הרי שגם הם נחשבים כאוכל, ומותר להוציא את הפירות שנרקבו בחלקם מתוך התערובת. וכתב שגם החזו"א יסכים לזה, ובארח"ש ג, הערה עז, כתב שמן הסתם התכוון שאם רוב הפרי טוב, יסכים לזה גם החזו"א. ע"כ. ונראה שאם אין הרוב טוב, הדין שנוי במחלוקת, למ"ב ורוה"פ כמבואר בהערה 5 מותר. ולחזו"א נג, כיוון שעיקר דעתו על הוצאת הפסולת, אסור להוציאם, ורק אם ירצה לאכול את החלק הטוב שבפרי שהתחיל להירקב, יוכל להוציאו.

והוסיף שם בארח"ש ג, הערה עז, בשם ר"ש בנו של רשז"א, שאם הוא מכין פירות לפני אורחים, ואינו מכובד שיהיו בתוכם פירות מקולקלים במקצת, מסתבר שגם לפי אביו יהיה אסור להוציאם, אלא יקח את הטובים בלבד.

י,ב – הסרת החלק הרקוב של הפרי

כתבתי שכדי להימנע מאיסור בורר צריך לחתוך יחד עם החלק הרקוב מעט מהחלק הטוב. ועפ"י המובא לעיל בהערה 5, לדעת החזו"א, רק אם יקח יחד עם החלק הרקוב הרבה מהחלק הטוב, עד שהוא יהיה העיקר, לא ייחשב כבורר. אולם לרוה"פ, כפי המבואר בדין הוצאת חרק מהמשקה, להלן בהלכה טו, גם אם יקח עם החלק הרקוב מעט מהחלק הטוב לא ייחשב בורר.

תפריט