הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

יג – שימוש באינטרקום, מסך ופעמון בכניסה לבניין

יג,א – טלוויזיה במעגל סגור

עיין בארח"ש טו, לה, הערה נה, שלדעת ריש"א אסור לעמוד מול טלוויזיה כזו משום 'כותב', והאיסור דרבנן משום שאינו דרך כתיבה. ולרב נסים קרליץ האיסור מדרבנן, כי אינו נשמר באופן יציב. וכיוצא בזה לרשז"א השימוש במוניטור אסור מדרבנן.

ואמנם בשו"ת בצל החכמה ו, סה, היקל למי שרוצה להיכנס לבניין לעמוד מול המצלמה כדי שהשוער יראה את פניו, שלדעתו הרי זה כהשתקפות במראה. אבל דבריו אינם נראים, שכן על ידי פעילות חשמלית תמונתו נקלטת ומעובדת ושום מוקרנת על גבי מסך, וכיוון שכך, הרי שעמידתו מול המצלמה אסורה מדברי חכמים. וכ"כ בארח"ש טו, לה, בשם ריש"א והרב ואזנר והרב קרליץ. ויש מקום לומר שלדעת מרן הרב ודעימיה ( כמובא בהלכה ב), שהדיבור ברמקול אסור מהתורה משום מבעיר, גם העומד מול המצלמה כדי שפניו יראו עובר באיסור תורה. אמנם לחזו"א נראה שהואיל ולא עשה מעגל חדש, אין איסור תורה. וכשאין לאדם תועלת בכך שפניו נקלטות במצלמה ואינו מתכוון לכך, הדבר מותר כמבואר בהמשך בהלכה טו.

יג,ב – כניסה לבניין בעזרת יהודי שמחלל שבת

עיקר הסוגיה נתבררה בהלכה יא לעניין דלתות חשמליות, בהערה ובהרחבה. וכאן בכניסה לבניין כאשר ישנה אפשרות לפתוח את הדלת על ידי מפתח שנמצא בכיסו בלא איסור, והחילוני פתח את הדלת על ידי הלחצן החשמלי, יש מקום להקל, שכן לא נהנה כלל ממלאכת שבת.

יג,ג – האם בשעת הדחק מותר ללחוץ על פעמון חשמלי בשינוי

עיין בקדושת השבת ח"ב ע' לא, שלפי רשז"א אם ילחץ בשינוי, באחורי אצבעותיו, יהיה זה שבות דשבות לצורך מצווה ומותר, וכך אמר הרב נבנצאל על פיו. אבל לריש"א אסור, ראשית כי חשש לדעת החזון איש. וגם לסוברים שהוא דרבנן יש לאסור, מפני שאין בזה שינוי משמעותי, וגם התוצאה מושגת, וגם מצד זילותא דשבת. אמנם אפשר שילחץ בהישענות על הגב.

וגם הרב אליהו אסר, אלא שכאשר מדובר בקטן שמפחד להישאר בחוץ, רשאי הקטן ללחוץ בשינוי. וכן מבוגר שחושש שיקראו למשטרה לחפש אותו, רשאי ללחוץ בשינוי, למנוע חילול שבת גדול יותר.

ולמעשה כתבתי שהרוצה להקל רשאי, הואיל והוא ספק דרבנן, אלא שמשום כבוד השבת, היתר זה הוא רק כאשר מדובר במקרה חד פעמי. ולעיל ט, 7, כתבתי כלל יסודי, שאין להיעזר ב'שבות דשבות' לצורך מצווה או צורך גדול באופן תדיר, אלא זהו היתר למקרה יוצא דופן.

יג,ד – הלוחץ בטעות על פעמון חשמלי האם ירפה

לשש"כ כג, נו, מותר להרפות, מפני שבכל רגע שהוא לוחץ על הכפתור הוא גורם להמשכת זרימת החשמל, ואילו בהרפיה אינו עושה מעשה אלא רק גורם להפסקת הזרימה. אבל אם כשהכפתור אינו לחוץ נדלקת נורה, אסור להפסיק ללחוץ, ואין לומר שאינו מעוניין בהדלקת הנורה, כי הוא מעוניין בהדלקתה שעל ידי כך הוא יודע שהפעמון עובד. ובקדושת השבת ח"ב עמ' כז, כתב בשם ריש"א להתיר גם כאשר בהפסקת הלחיצה נדלקת נורה, מפני שאין ההרפייה נחשבת מעשה. אמנם יש אומרים שהמשכת הלחיצה אינה מעשה, ולהיפך ההרפיה היא מעשה, ולכן אין להפסיק ללחוץ (הר צבי או"ח א, קנא, ב). והלכה כמקילים.

תפריט