הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

טו – מערכות אזעקה בשבת

טו,א – חברת שמירה ששולחת שומרים בשבת

בנוסף למבואר בהלכה ובהערה 16, עיין בקדושת השבת ח"ב עמ' נב-נה, שכתב בשם הרב אליהו, שמשום תקנתא לציבורא, שלא יהיה רכושם של דתיים הפקר, מותר בדיעבד להיות מנוי בחברת שמירה, ורק יאמר להם בעל פה שלא יבואו בשבת. למרות שבפועל לא יתחשבו בדבריו, שכן חתמו חוזה שצריכים לבוא. ועוד כתב בשם ריש"א, שלא רצה להחמיר ולא להקל. ולמעשה כתבתי שיש להעדיף חברה שמעסיקה גויים, אמנם אין הדבר מעכב, כי העיקר להלכה כפי שכתב הרב ישראלי בעמוד הימיני יז, ובמיוחד כיום שפעילות הגנבים קשורה לפעילות המחבלים.

טו,ב – האם להשיב לטלפון מאת חברת השמירה

אם התקשרו מהחברה בעקבות הפעלת האזעקה, עולה השאלה האם בעלי הבית יענו. ולהלן כז, 10, כתבתי שהעיקר כדעת המתירים להודיע לאמבולנס על ביטול ההתרעה, כדי שלא יסעו בחינם, וכן הדין כאן. שאחר שהכרענו שהעיקר כדעת הסוברים שמניעת גניבות כרוכה בהצלת חיים, יש למנוע הזעקות שווא. ואם היה אפשר להסדיר אפשרות להשיב תשובה על ידי לחצנים, היה אפשר בשבת ללחוץ עליהם בשינוי.

טו,ג – הערה 16 – אזעקה של ארון קודש

חיבור מערכת האזעקה וניתוקה אסורים מהתורה למרן הרב זצ"ל ולחזון איש, ולסוברים שאיסור חשמל מדרבנן – האיסור מדרבנן. וכיוון שמדובר  במניעת הפסד גדול מותר לחבר ולנתק את המערכת בדרך של גרמא. היינו על ידי מפתח שכאשר מסובבים אותו, לאחר זמן משמעותי הוא מנתק או מחבר את המערכת. ובנוסף לגרמא יש בזה עוד צד קולא, הואיל וכל פעילות האזעקה היא דבר שאינו נצרך לגופו, שאין רוצים בעצם הפעלת האזעקה אלא רק בהרתעת גנבים. ועיין בקדושת השבת ח"ב עמ' סו-סז.

והרב דסברג בתחומין א' הציע רעיון מצוין לחיבור האזעקה בלא שום הפעלה חשמלית ואף בלא פעולת גרמא להפעלת אזעקה. שבמקום שהאזעקה תפעל כאשר מעגל חשמלי נפתח היא תופעל כאשר הוא נסגר, ופתיחת דלת הארון גורמת לסגירת מעגל והפעלת האזעקה. אלא שכאשר רוצים לפתוח את הארון להוצאת ס"ת, מסובבים מפתח שגורם לפתיחת המעגל במקום נוסף, ואז למרות שפתיחת דלת הארון מחברת את המעגל במקום אחד, כיוון שהוא פתוח במקום אחר, האזעקה אינה פועלת. ואין בזה שום איסור, מפני שהוא "מנתק מעגל מנותק". ולאחר שמכניסים את הספר לארון ורוצים להחזיר את האזעקה לפעילותה סוגרים את המפתח, ואז המעגל נסגר באותו מקום, אבל עדיין נשאר פתוח מכיוון שדלת הארון סגורה, ורק אם יבוא גנב לפתוח את הארון יסגר המעגל והאזעקה תופעל.

עוד הועלתה שאלה האם בכך שהאזעקה היתה מחוברת בבין השמשות הדלתות הן מוקצה. ובקדושת השבת ח"ב עמ' סג, כתב שלספרדים אם יעשה תנאי שאינו בודל ממנו, אינם מוקצה, אולם לאשכנזים זה לכאורה אינו מועיל (שו"ע ורמ"א רעט, ד). ולכן הורה ריש"א שיפתח כלאחר יד. והרב אליהו התיר גם לאשכנזים שלא כלאחר יד (קדה"ש ח"א ע' רפא). וכן נראה למעשה, שהוא ספק דרבנן וצורך גדול.

תפריט