הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

כב – כללי הטמנה

כב,א – האם יש איסור הטמנה בהכנסת שקית אוכל לחמין

התעוררה שאלה, האם מותר לתת מאכל בתוך שקית ניילון עמידה, ולהניחה בערב שבת בתוך סיר החמין שעל האש. האם יש בזה איסור הטמנה, או שגם מה שבשקית נחשב כחלק מן המאכלים שבסיר.

מערוך השולחן רנח, ג, משמע לאסור, וז"ל: "יש נשים שלוקחות הכלי שהקוגי"ל בתוכה ונותנין את הכלי כולה לתוך הקדירה הגדולה של הצאלינ"ט, וזהו הטמנה גמורה ובדבר המוסיף הבל, כיוון שהקדירה הוא בתוך התנור שמלא גחלים ואסור אפילו מבעוד יום…". וכ"כ שבט הלוי ג, מז, ומנו"א (ח"א ג, כז). וחילקו בין מצב שהוא מטמין אוכל בתוך אוכל, כמו ביצים לתוך החמין שזה מותר, לבין מצב שהוא עוטף את האוכל בשקית או נייר כסף שזו הטמנה גמורה ואסור. וכ"כ שש"כ ח"ב מב, סג, אלא שהתיר כשאינו טומן את כל  השקית עם האורז בתוך החמין או אם יעשה נקבים בשקית. גם בשבות יצחק ח"ב עמ' רנא כתב בשם ריש"א, שאם השקית מקבלת טעם מן המאכלים שבסיר, אין זה הטמנה, אבל אם אינה מקבלת טעם הוי הטמנה, ולכן יש לנקב את השקית. גם במנחת יצחק ח, יז נטה לאסור.

לעומת זאת באור לציון ב, יז, ג, התיר הטמנת שקית אורז בסיר החמין, שאין הטמנת אוכל בתוך אוכל, ואף שהשקית מפרידה בין המאכלים, השקית לא נועדה להטמנה אלא רק כדי למנוע את ערבוב המאכלים. וכן התיר רשז"א (שש"כ ב, מב, הערה רמב בשמו, וח"ג על הערה זו), מפני שכל כוונתו שהאוכל שבתוך השקית לא יתפורר לתוך המרק או החמין ולא כדי לשמור על החום. ונראה שלדעתם גם בשבת אין בזה איסור (ובתנאי שלא יהיה בזה איסור בישול או מחזי כמבשל), שכן דין הכנסת שקית זו לתוך אוכל, כדין העברת מאכל מסיר אחד לסיר אחר.

וכיוצא בזה כתב בהלכות שבת בשבת (עמ' ערה סעיף כ), שאם המאכל שבתוך השקית או נייר הכסף מתבשל עם החמין הרי הם נידונים כתבשיל אחד, כי שניהם צריכים לאש שתחתיהם. אבל אם האורז נתבשל כבר מערב שבת, הרי הוא נחשב כמטמין בתוך הקדירה. וכתב שיש מדקדקים לעשות חורים בשקית. וכן התיר בארח"ש ב, צג, וכתב שיש מחמירים לעשות חורים.

ובהליכות עולם (ד, בא יג) התיר להטמין בערב שבת שקית אוכל בתוך סיר של מאכלים, שכן צירף את דברי הפוסקים שאין הטמנה במאכל שהוא מבושל כל צרכו, וכן צירף דברי הפוסקים שהטמנה לצורך מחר מותרת אפילו בדבר המוסיף הבל.

גם בשבט הלוי שכתב להחמיר, כתב אח"כ בח"ח טו, ד: "מכל מקום שמעתי מאז הרבה ת"ח מקילים בה ואין להזניח הנוהגים קולא".

תפריט