כ – ברכת המלכים בזמן הזה

כ,א – האם בגדים מיוחדים מעכבים

בשו"ת נבחר מכסף ג', כתב שרק אם הוא בבגדי מלכותו מברכים עליו, אבל אם התחפש לאחד העם, אין מברכים עליו. ורבים הסכימו לדבריו, כמובא ביחו"ד ב, כח, וברכ"ה ח"ד ג, 90. והוסיף בברכ"ה שאפשר שגם אם הוא מוקף בשומרים, אף שאינו לובש בגדים מיוחדים, מברכים עליו. ובחזון עובדיה (ע' תיב) כתב במפורש שמברכים על נשיא ארה"ב, והוא לבוש בחליפה רגילה. וכן מסופר על הרב הרצוג שבירך על נשיא ארה"ב (מלכות יהודה וישראל ע' 122). ולא יתכן שבגדים מיוחדים יעכבו, כי הרי הכל תלוי בכבוד, וכיום הכבוד הוא בלבוש מחויט ותו לא. ולכן כשהוא מופיע כנשיא, עם פמליה, על פי כללי הטכס, מברכים עליו. וכשהוא נמצא בחוותו או באירוע משפחתי פרטי, אין לברך עליו. ונראה שזו כוונת שו"ת נבחר מכסף.

כתב בצל החכמה ב, יט, שאם האשה היא המלכה, יברך עליה ולא על בעלה. וכך כתב בהרחבה בחזון עובדיה (ברכות הראיה ע' תיד).

אמנם למעשה כתבתי שנראה שלא לברך על מנהיגים דמוקרטיים. ולא רק מחמת ספק ברכות להקל, אלא מפני שהמדינות הדמוקרטיות נוצרו על ידי מאבק ממושך של דורות, שכל מגמתו היתה לבטל את המלכות או לכל הפחות את סמכותם. ואיך אפשר לומר אחר כל זה שלא עשו כלום, והמנהיגים של היום כמלכים של פעם?!

תפריט