חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ח – פתיחת מקרר ותנור חשמלי וכניסה לחדר עם מזגן

כאשר פתיחת דלת המקרר מחוללת פעילות חשמלית, אסור לפתוח אותה בשבת. למשל, ברוב המקררים ישנה נורה חשמלית שנדלקת בעת פתיחת הדלת, ואם לא ניתקו אותה לפני שבת, אסור לפתוח את דלת המקרר בשבת. וכן ישנם מקררים שפתיחת הדלת שלהם מפעילה או מפסיקה את פעולת המאוורר שבתוכם, או מערכות אלקטרוניות שונות, וגם אותם אסור לפתוח בשבת.

אבל אם דאגו שפתיחת המקרר לא תדליק או תכבה דבר, מותר לפתוח את דלת המקרר בשבת. ואמנם יש מחמירים שלא לפתוח את המקרר בעת שהמנוע שלו אינו פועל, משום שפתיחתו גורמת לכניסת אוויר חם למקרר, וכיוון שהמנוע מופעל על ידי תרמוסטט פנימי, נמצא שפתיחתו גורמת להפעלה של המנוע. אולם להלכה אין בכך איסור. משום שזו פעולה שנעשית בדרך עקיפה של גרמא, ובלא רצון לגרום למקרר להתחיל לפעול (גרמא בפסיק רישא דלא ניחא ליה). ואף יש ספק אם פתיחת הדלת תגרום להפעלת המנוע, וגם אם כן, אולי ממילא המנוע כבר עמד להתחיל לפעול.

כמו כן מותר להוציא מים קרים ממיקר (קולר) בלא לשים לב אם מנוע הקירור פועל או לא. וכן מותר להיכנס לחדר שפועל בו מזגן המווּסת על ידי תרמוסטט. ואף שפתיחת הדלת עלולה לגרום להפעלת המזגן, אין בזה איסור, הואיל והדבר נעשה בדרך של גרמא ובלא רצון, ואף יש סיכוי שפתיחת הדלת לא תגרום לכך. כמו כן מותר לפתוח דלת או חלון בחדר שעובד בו מזגן-חימום או רדיאטור שמווסתים את חומם בעזרת תרמוסטט.

אבל לגבי תנור אפיה שפועל על תרמוסטט, רבים מחמירים שלא לפותחו בעת שגופי החימום אינם עובדים, מפני שהוא קטן ופתיחתו עלולה להשפיע ישירות על הפעלת גופי החימום. ולכן מייצרים תנורי אפיה עם 'מצב שבת', שבו התנור מופעל על חום קבוע בלא השפעת תרמוסטט. וכאשר התנור מופעל על 'מצב שבת' מותר לפתוח אותו לכל הדעות בלא הגבלה.[8]


[8]. כאשר כדרך אגב, בעקבות פתיחת דלת המקרר המנוע מופעל, הרי שמדובר בגרמא של פעולת פסיק רישא דלא ניחא ליה, ועל כן אין בכך איסור. קל וחומר כאשר יש ספק אם פתיחת הדלת תגרום לכך. שכן למדנו לעיל ט, ט, שיש מתירים גרמא לכל צורך, ויש מתירים רק לצורך גדול. ועוד למדנו לעיל ט, 2, ג, שפסיק רישא דלא ניחא ליה לערוך ודעימיה מותר, ולרובם המכריע של הפוסקים אסור מדרבנן. ואם הוא פסיק רישא שלא ניחא ליה בשני דרבנן, לדעת רבים מותר לכתחילה (שם ט, 2, ה). וכאן שהוא גרמא, לדעת המחמירים בגרמא, דינו כשבות דשבות שמותר לצורך גדול, ולדעת המקילים גרמא מותר לכל צורך. קל וחומר כאשר לא ברור שהפעולה תגרום לכך, כי אולי ממילא המנוע עומד להתחיל לעבוד. מכל זה נראה, שפעולה זו נחשבת כפעולה שאינה דרך מלאכה כלל שאין בה שום איסור (לעיל ט, 2, ח). וכן פסקו לעניין מקרר: רשז"א במנחת שלמה א, י; יבי"א ח"א או"ח כא; צי"א ח, יב. אמנם רבים המליצו להחמיר ולפתוח את המקרר בעת שהמנוע עובד, שאז פתיחת הדלת אינה יכולה להפעיל אותו, שהרי הוא כבר פועל. ואין איסור בהארכת פעולת המנוע בעקבות האוויר החם שיכנס למקרר (שו"ת הר צבי או"ח ח"א קנא; חלקת יעקב ג, קעט). אבל להלכה מותר לפתוח את המקרר בלא לשים לב אם המנוע עובד.דין פתיחת מקרר קל מדין פתיחת תנור חשמלי משני טעמים: א) התנור קטן וגרימת הפעלתו על ידי פתיחת הדלת קרובה, ויש קצת מקום לחשוש שאין זה 'גרמא' אלא פעולה ישירה, ואילו המקרר גדול והשפעת פתיחת הדלת על פעולתו רחוקה יותר ובוודאי נחשבת 'גרמא'. ב) הפעלת מנוע הקירור אסורה להרבה פוסקים מדרבנן, כי אין בו חוט להט (לעיל הערה 1), ואילו הפעלת התנור שיש בו גוף חימום שמתלהט אסורה לכל הדעות מהתורה. ואכן בשש"כ א, לה, החמיר לעניין פתיחת דלת תנור אפיה חשמלי, ולגבי מקרר נתן מקום לדעת המקילים. ומ"מ נראה שמעיקר הדין אין איסור גם בפתיחת תנור אפייה חשמלי שעובד על תרמוסטט. וכן היקל באג"מ או"ח ד, עד, בישול כח. ובפתיחת דלת של חדר שיש בו רדיאטור או מזגן אין כמעט מי שיחמיר, שהואיל וחלל החדר גדול מאד לעומת מקרר או תנור, גם למחמירים הוא נחשב 'גרמא'. ועי' לעיל י, יז.

תפריט