חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

י – דינים נוספים וספקות

מי ששכח ולא התפלל מנחה בערב שבת, יתפלל ערבית של שבת פעמיים, הראשונה לשם ערבית והשנייה לתשלומי מנחה. ואף שתפילת מנחה היתה אמורה להיות של שמונה עשרה ברכות, כיוון ששעת ההשלמה היא בשבת, עליו להתפלל כנוסח תפילת השבת (שו"ע קח, ט).

מי ששכח לומר 'יעלה ויבוא' בתפילת מנחה של ראש חודש, לא יצא ידי חובתו, ואם היום הבא הוא יום שני של ראש חודש, ברור שעליו להתפלל אחר תפילת ערבית את תשלומי תפילת מנחה, ובשניהם יזכיר 'יעלה ויבוא'. אבל אם בערב הוא כבר יום רגיל, נתעורר בזה ספק. מצד אחד, הרי כל הבעיה היתה שלא הזכיר 'יעלה ויבוא' במנחה, ואם כן מה יועיל שיתפלל אחר תפילת ערבית תפילה נוספת בלא 'יעלה ויבוא' (ר"י בתוס'). ומאידך, בתפילת מנחה לא יצא ידי חובתו מפני שהיה אז ראש חודש ולא הזכיר 'יעלה ויבוא', אבל בתפילת התשלומין יצא ידי חובתו מפני שיתפלל כראוי לאותה שעה (חכמי פרובינצה). למעשה נפסק שיתפלל ערבית פעמיים, ויתנה, שאם אינו חייב להשלים את תפילתו, הרי זו תפילת נדבה, ואינו צריך לחדש בה דבר.

כיוצא בזה, הטועה בשבת, ובמקום להתפלל מנחה של שבת התפלל בנוסח של חול בלא להזכיר את קדושת השבת, דינו שיתפלל במוצאי שבת שתי תפילות של חול, ויתנה, שאם אינו צריך להשלים את תפילתו, הרי זו תפילת נדבה (שו"ע קח, יא).

אבל אם היה ראש חודש ביום שישי ושכח לומר 'יעלה ויבוא' בתפילת מנחה, אם אין מזכירים בשבת 'יעלה ויבוא', לא יתפלל תשלומין לאחר ערבית. וזאת משום שאינו יכול להתנות שאם אינו צריך להשלים הרי שזו תפילת נדבה, מפני שאין מתפללים נדבה בשבת (מ"ב קח, לו; כה"ח נה).

תפריט