חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ה – עד היכן חובת התוכחה

כמה פעמים צריך להוכיח? אמרו חכמים (ב"מ לא, א): "הוכח – אפילו מאה פעמים משמע". וזה בתנאי שיש סיכוי שהתוכחה תתקבל, אבל אם אין שום סיכוי שהתוכחה תתקבל, אזי המצווה להוכיח פעם אחת, ומעבר לזה אין להוכיח. וכפי שאמרו חז"ל (יבמות סה, ב): "כשם שמצווה על אדם לומר דבר הנשמע, כך מצווה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע" (רמ"א או"ח תרח, ב, מ"ב ט).

וכיצד המחאה? נחלקו בזה האמוראים: לדעת רב על המוכיח להוכיח את החוטא בתוקף כזה עד שהחוטא ירצה להכותו. לדעת שמואל, התוכחה צריכה להיות חריפה אך לא עד כדי הכאה, אלא עד שהחוטא ירצה לקללו. ולדעת רבי יוחנן התוכחה צריכה להיות עד שהחוטא ינזוף במוכיח ויאמר לו בחומרה כי אינו רוצה לשמוע אותו יותר (ערכין טז, ב).

נחלקו הראשונים כמי ההלכה. לדעת הסמ"ג, הלכה כר' יוחנן שהתוכחה היא עד נזיפה, אולם הרמב"ם פסק שהתוכחה עד הכאה. וכך כתב (הל' דעות ו, ז): "וכן תמיד חייב להוכיח עד שיכהו החוטא ויאמר לו: איני שומע. וכל שאפשר בידו למחות ואינו ממחה – הוא נתפש בעוון אלו כולם שאפשר לו למחות בהם".[2]

כפי שלמדנו, כאשר יש סיכוי שהתוכחה תתקבל, יש להמשיך ולהוכיח עד מאה פעמים ויותר, ועל פי הרמב"ם עד שירצה החוטא להכותו. אבל אין צורך שיגיע ממש למכות. וכאשר אין סיכוי שהתוכחה תתקבל, יש להוכיח פעם אחת בלבד.

גם כאשר מדובר על חטא ציבורי, כמו במצב שהממשלה זוממת להחריב יישובים ולעשוק את יושביהם, יש למחות כנגדה. וכל זמן שיש סיכוי שהמחאה תועיל, יש להוכיח ולחזור ולהוכיח עד שיכו השוטרים את המפגינים (להלן תשובות הרב גורן סי' א, יג, וסי' ד).

לכאורה יש לשאול, מה התועלת במחאה עד הכאה, ובמיוחד כאשר אין כמעט סיכוי שהמחאה תועיל? אלא שצריך לדעת שלמחאה שני תפקידים, האחד לנסות לשכנע את החוטא לשוב מחטאו. אולם גם כאשר ברור שהמחאה לא תניא אותו מהחטא, עדיין יש מצווה להוכיח, כדי שיהיה ברור לכל, כי החטא חמור מאוד. ולמה המחאה צריכה להיות חריפה עד הכאה? מפני שאם לא תיאמר בחריפות, יחשבו הכל כי הדבר אינו חמור כל כך. וכך גם מקובל, שאנשים מפגינים בתוקף רב כאשר עומדים לפגוע ברכושם או כבודם, ולא פחות מזה צריכים להפגין ולמחות כאשר זוממים לפגוע בערכים מקודשים.


[2]. כאשר אדם מוכיח את חבירו על עניין פרטי, יש להוכיח עד נזיפה או קללה או הכאה בתנאי שהאיש שחוטא מסכים כעיקרון שצריך לקיים את התורה והמצוות, אלא שבעניין זה גבר עליו יצרו, ולכן יש סיכוי שאם התוכחה תאמר שוב ושוב בנחרצות היא תתקבל. תנאי נוסף, שברור הוא שגם אם התוכחה תהיה חריפה, לאחר מכן הם יחזרו להיות חברים, הואיל וברור שהיא נאמרה מתוך אהבה וחברות. שאם לא כן, הפסדו גדול משכרו, מפני שאם יגיעו מתוך כך לשנאה ביניהם, הרי שיגיעו לידי עבירה של "לֹא תִשְׂנָא אֶת אָחִיךָ בִּלְבָבֶךָ" (ויקרא יט, יז).

תפריט