חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ט – האם מצווה להציל מחבל?

שאלה: לפני שנים היה מקרה שמחבל ניסה לרצוח נער יהודי במרכז ירושלים. בחסדי ה' הנער נפצע קלות בלבד. אזרחים זועמים שרצו לנקום במחבל ולעשות בו שפטים החלו לרדוף אחריו, ואשה אחת סוככה על המחבל בגופה, והצילה אותו ממכות ואולי אף ממוות. השאלה, האם נכון להציל מחבל, והאם אותה אשה נהגה כהלכה?

תשובה: שני צדדים לשאלה: מצד מעמד המחבל האם ראוי לעזור לו, ומצד הצלה מסכנה.

לגבי מעמדו של המחבל, למדנו בתלמוד (ע"ז כו, ב), שדין הרשעים הגדולים: "מורידין ולא מעלין". כלומר, כשאפשר, משתדלים לגרום למותם, ובוודאי שאין מצילים אותם (רמב"ם הל' רוצח ה, י; שו"ע חו"מ תכה, ה). מחבל שבא לרצוח יהודים באמצע הרחוב, בוודאי נכנס לדרגת הרשעות הזו, ולכל הפחות יש להימנע מלעזור לו ולהצילו. ואמנם על פי החוק שנקבע על פי אמנות בינלאומיות, אסור להרוג מחבל שכבר לא נשקפת ממנו סכנה, והחוק מחייב כפי שלמדנו (לעיל בפרק ו). ולכן כל מי שנמצא בתפקיד ממלכתי, כשוטר או חייל, צריך לפעול על פי הוראות החוק ולהציל את המחבל. ואפילו בשבת יש לטפל בפצועי האויב על פי האמנות הבין לאומיות (ועי' בחת"ס יו"ד קלא; אג"מ ד, עט; מלומדי מלחמה מג). אבל אזרח שאינו בתפקיד שמחייבו להציל את המחבל, אינו חייב על פי החוק לעזור למחבל ולהצילו. ולכן לא היה נכון על פי ההלכה להציל את המחבל, שהרי הלכה פסוקה היא "אין מעלין", כלומר אין מצילים רשע שכזה. ורק כאשר המטרה לשמור על החוק ולהציל את האזרחים מלעבור על החוק ולהיענש על כך, יש בעצירתם מעלה. אבל אין ראוי להשתבח על עצם הצלת המחבל.

מצד הסכנה, אותה אשה נהגה שלא כהלכה. שכן ברור שכל זמן שנשקפת סכנה מן המחבל, ואפילו ספק קל של סכנה, מצווה על כל אדם להציל את האנשים ששם על ידי פגיעה במחבל. שכן יש למחבל דין 'רודף', לפיו, כל אימת שניתן לעצור את הרודף על ידי פגיעה באחד מאיבריו – עדיף. אבל אם יש חשש שגם פגיעה באחד מאיבריו לא תמנע את הסכנה, או שמא הניסיון לדייק ולפגוע באיבר אחד יגרום לעיכוב בעצירת המחבל ולסיכון חיי אחד האנשים ששם, יש להרוג את המחבל הרודף כדי להציל את הנרדפים (שו"ע חו"מ תכה, א). והואיל ומדובר במחבל רשע, הן מצד מעמדו האישי והן מצד כוונתו הרצחנית, כל אימת שיש צל של ספק סכנה, מצווה להורגו כדי למנוע את הסכנה. וכיוון שבפועל עוד לא השתלטו על המחבל לחלוטין, אסור היה לאותה אשה לסכן את עצמה ואת האחרים. ובעניינים אלו יש לילך לחומרה, שכן היו מקרים שחשבו שכבר השתלטו על המחבל והוא המשיך לרצוח.

תפריט