ה – יין שעירבו בו מים

בעבר היו היינות חזקים ולא היו ראויים לשתייה בלא מזיגה במים. והרכב המזיגה המקובל היה – רבע יין ושלושה רבעים מים (ב"ב צו, ב). ואף אם היין היה רק שישית מהתערובת, כל זמן שטעמו היה כטעם יין, היו מברכים עליו 'הגפן', ולאחר שתיית 'רביעית' 'מעין שלוש'. אבל אם שיעור היין היה רק שביעית – בירכו עליו 'שהכל' (רמ"א או"ח רד, ה, יו"ד קלד, ה). ויש שנוהגים כך עד היום.

אבל לדעת הרבה פוסקים, היינות שלנו חלשים יותר, ורק כשהיין הוא רוב כנגד המים מברכים עליו 'הגפן', ואז גם המים מצטרפים לשיעור 'רביעית' לברך 'מעין שלוש'.[4]

וכיוון שיש יקבים שבהם מערבים מים ביינות המתוקים והזולים, יש להיזהר שלא להוסיף ביינות המתוקים הפשוטים מים רבים, שמא על ידי תוספת המים יהיו המים רוב כנגד היין ולדעת פוסקים רבים לא יוכלו לברך עליו 'הגפן'. אבל מעט מים שכמעט ואינם משנים את טעם היין – אפשר להוסיף גם בהם.


[4]. על שמרי יין (של פעם שהיו חזקים), כתב בשו"ע רד, ה, שאם השמרים היו רבע מכלל המזיגה, הרי זה יין. והרמ"א הוסיף שביין רגיל אם הוא שישית מהמזיגה נחשב יין, ואם הוא שביעית כבר אינו יין. וביאר במ"ב כט, שיש הבדל בין שמרים ליין. אבל בכה"ח לא, מבאר שלשו"ע גם ביין צריך שיהיה לפחות רבע מהמזיגה.

ובמ"ב לא התייחס לכך שהיין שלנו נחלש, ומשמע שגם כיום אפשר שהיין יהיה שישית מהמזיגה, וכך נהגו כמה בד"צים. אולם כבר בראשונים (רשב"ם ותוס' פסחים קח, ב) מבואר, שהיין שלנו נחלש, וכ"כ בשו"ע רד, ה. וכתב הפמ"ג רד, א"א טז, שרק כאשר היין הוא יותר ממחצית המזיגה יש לו עדיין דין יין. והא"ר וערוה"ש מחמירים יותר, וסוברים שהיין נחלש כל כך עד שאפילו מעט מים יבטלוהו. אבל להלכה, דעת רוה"פ שכל שהיין הוא יותר ממחצית אפשר לברך עליו 'הגפן'. וכ"כ כה"ח לב, שו"ת חזו"ע ו, ב, ברכ"ה ח"ג ז, מט. ועי' ב'וזאת הברכה' עמ' 115, ופס"ת רד, ח. פרופ' זֹהר עמר ביאר שאכן היין היוצא מהענבים באירופה פחות חזק מארץ ישראל, מפני שבזכות השמש החזקה בארץ ישראל, אחוז הסוכר בענבים עולה וממילא אחוז האלכוהול שנוצר בעת הכנת היין. בכל אופן אחר שראשוני אשכנז העלו סברה שהיין שלנו פחות חזק, וסברתם התקבלה על ידי רבים להלכה ולמעשה, היין צריך להיות רוב לעומת המים כדי שברכתו תישאר 'הגפן'. ואף שביין של ארץ ישראל לכאורה היה אפשר לברך גם כאשר אחוז היין נמוך יותר, כיוון שכבר נהגו להצריך מעל חמישים אחוז יין, זהו היין מבחינתנו.

תפריט