יב – מודעה לביטול נדרים לעתיד

אמרו חכמים (נדרים כג, ב): “הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה, יעמוד בראש השנה ויאמר כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטל”. אמירה זו נקראת בלשון ההלכה – ‘מסירת מודעה’. באמירת ‘כל נדרי’ שבכניסת יום הכיפורים, בנוסף להתרת נדרים שנדרו בעבר, מקיימים גם ‘מסירת מודעה’, שכן אומרים: “מיום כיפורים זה ועד יום כיפורים הבא עלינו לטובה”. ואע”פ כן נוהגים למסור מודעה גם בערב ראש השנה יחד עם התרת הנדרים, משום שזריזים מקדימים למצוות, וכדי להועיל למי שיאחר לאמירת ‘כל נדרי’, וכדי להועיל למי שאינו מבין את משמעות מסירת המודעה באמירת ‘כל נדרי’.[6]

לדעת רוב הפוסקים, מודעה זו מועילה למצב שאדם נודר נדר תוך שהוא שוכח שמסר מודעה לבטל את נדריו. אבל אם בעת שנדר זכר שמסר מודעה לבטל את נדריו, הנדר קיים, מפני שבעצם זה שהחליט לנדור ביטל את המודעה (שו”ע יו”ד ריא, ב).

למעשה, מי שנדר נדר, אינו סומך לבטלו על סמך מסירת המודעה, אלא אם הוא אינו רוצה לקיימו, עליו ללכת לפני שלושה כדי להתירו, וזאת משני טעמים: א) יש סוברים שהמודעה מועילה רק למקרה מיוחד שנזכרו בה תוך כדי דיבור לאמירת הנדר, והתכוונו שאכן המודעה תבטל את הנדר, אבל אם לא נזכרו במודעה תוך כדי דיבור, הנדר תקף, ולהלכה צריך לחוש לדעתם (שו”ע יו”ד ריא, ב). ב) גם לדעת הסוברים שהמודעה מועילה לבטל את הנדר נהגו להתירו, כדי שלא יבואו לזלזל בנדרים שנאמרו בעת שזכרו את המודעה, שהם נדרים שיש להם תוקף מלא (מהר”י ווייל, רמ”א ריא, א). עוד צריך לציין, שלכל הדעות אין המודעה מועילה לנדר שאדם נודר לחברו, מפני שנדר זה אינו תלוי בדעתו בלבד (שו”ע ריא, ד).

המודעה מועילה לכך שמנהגים טובים שאדם נהג במשך שלוש פעמים לא יחשבו לו כנדר. שבלא המודעה, אם לא אמר במפורש “בלי נדר”, המנהג הרצוף במשך שלוש פעמים נחשב לו כנדר. וכן המודעה מועילה למי שקיבל על עצמו לתת צדקה או לעשות מצווה בלא שאמר “בלי נדר”. שבלא המודעה, כיוון שלא אמר במפורש “בלי נדר”, קבלתו נחשבת כנדר (דעת תורה ריא, ב).

למרות שמעיקר הדין גם מי שאומר את המודעה בקול לעצמו, אמירתו נחשבת כמודעה ומועילה לביטול נדריו, נכון לומר את המודעה בפני שלושה, וכפי שנוהגים לאומרה בערב ראש השנה בעת התרת נדרים (ריטב”א נדרים כג, ב; כל נדרי פא, י).

נשים שמשתתפות ב’כל נדרי’ ומבינות את משמעות מסירת המודעה, יוצאות בכך. ואם לא השתתפו, נכון שיאמרו את מסירת המודעה לעצמן, ובתנאי שיאמרו אותה בקול ולא במחשבה.


[6]. בנוסח מסירת המודעה המפורט מקפידים לציין שמסירת המודעה אינה חלה על נדרי תענית בשעת המנחה, שאם לא יאמרו זאת, המודעה תבטל את קבלת התעניות, וגם אם בפועל יתענה, לא תהיה לכך מעלה של תענית. אמנם בנוסח ‘כל נדרי’ אין מפרטים זאת, וצריך לומר, שמסירת המודעה היא על פי הסכמת הציבור והרבנים, שהסכימו שלא תחול על נדרי תענית בשעת המנחה.

תפריט