חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

יד – פתיחה לדין השהיית תבשיל בערב שבת

בהלכות הקודמות למדנו את גדרי מלאכת בישול האסורה מהתורה, ומכאן נמשיך לברר שתי גזירות חכמים: א) שלא להשהות מאכלים שאינם מבושלים על האש בערב שבת. ב) שלא לעשות בשבת פעולות הנראות כבישול. ונתחיל בראשונה:

ככלל, איסורי שבת חלים מרגע כניסת השבת, ולכן מן התורה היה מותר להניח לפני כניסת השבת תבשילים על גבי האש אף שימשיכו להתבשל בשבת. אלא שחששו חכמים שמא מתוך שאדם להוט שתבשילו יתבשל כראוי לסעודת ליל שבת, ייטיב את האש אחר כניסת השבת, ויעבור על איסורי הבערה ובישול. לפיכך אסרו להשהות מערב שבת על האש תבשיל שיש צורך שימשיך להתבשל בשבת, וחיזקו חכמים את דבריהם וגזרו, שאם עבר והשהה, אסור ליהנות מהתבשיל בשבת.

בעבר היו מבשלים בתוך כירה שבתחתיתה היו גחלים לוחשות, וחששו חכמים שמא יחתו בגחלים כדי לזרז את הבישול. וכן היום שמבשלים על אש הגז או על ידי גופי חימום חשמליים שבתנור או כיריים חשמליות, יש חשש שמא ירצו להגביר את האש ויעברו על איסורי תורה של מבעיר ומבשל.

ואף אם יפעילו את הגז או את גופי החימום החשמליים על החום הגבוה ביותר, כך שאין אפשרות להגביר את האש, אסור להשהות עליהם תבשילים, מפני שחכמים לא חילקו בגזירתם. ועוד, שיש חשש שמא יפחיתו את החום ואח"כ יבואו להגבירו. ועוד, שכל זמן שמשהים מאכל שעוד לא התבשל על אש גלויה, יש לחשוש שיעברו על איסור בישול בדרכים שונות, כגון שיערבבו את תכולת הסיר, או יכסו אותו יותר כדי להיטיב את חומו.[13]

בשני אופנים לא קיים חשש שמא יבואו להגביר את האש, וממילא מותר להשהות את התבשיל על האש או בתוך התנור:
א) כשהתבשיל מוכן לאכילה, כך שאין מניע שיגרום לאדם לחלל שבת ולהיטיב את האש. ב) כאשר התבשיל אינו מוכן לאכילה, ניתן להתיר את השהייתו על האש על ידי פעולה כנגד האש. בזמן חז"ל היו עושים זאת על ידי גריפת הגחלים אל מחוץ לכירה או על ידי קטימת הגחלים, היינו כיסויים באפר שימעט את חומם. וכיום עושים זאת על ידי כיסוי האש, ולשם כך משתמשים בפלטה. בהלכות הבאות נמשיך לבאר את שני ההיתרים הללו.


[13]. אמנם באול"צ ח"ב יז, ג, מתיר להשהות תבשיל שאינו מוכן לאכילה על אש גז גלויה כאשר לא ניתן להגביה את הלהבה, כגון שהגביהה לגובה המירבי שלה. והרב קאפח (לרמב"ם שבת פ"ג ג, יב) התיר להשהות אותו אף על אש גלויה שאפשר להגביהה, שהואיל וזו אש שאינה דועכת מעצמה כגחלים, אין חשש שיחתה (ועיין גידולי ציון יא, וציץ אליעזר ח"ז טז, ג, שנתנו מקום לסברה זו. וכעין זה בהר צבי או"ח א, קלו). אולם מקובל להורות כדעת רוב הפוסקים, שאוסרים השהייה של תבשיל שאינו מוכן לאכילה על אש גלויה או גופי חימום חשמליים בלא כיסוי. וכ"כ אג"מ או"ח ד, עד, בישול כה; הלש"ב ח"א ה, טז. וכן עולה מדברי רשז"א וריש"א בשבות יצחק ח"ב פ"ח; ישכיל עבדי ח"ז או"ח כח, ח; יבי"א ו, לב; שש"כ א, עב. אמנם בדיעבד אם נהג כמקילים, יכול לאכול את תבשילו בשבת (עי' מ"ב שיח, ב; להלן כו, ה).

תפריט