חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ז – האם ראוי לאשה לדלג כדי להתפלל עמידה במניין

שאלה נפוצה, כיצד ראוי שתנהג אשה שבאה לבית הכנסת לתפילת שחרית של שבת בשעה שהציבור כבר עומד להתפלל עמידה. לגברים כידוע יש בזה הלכות מפורטות, כאשר מצד אחד עיקר מגמת התפילה במניין להתפלל עמידה עם הציבור, ולכן מדלגים בפסוקי דזמרה כדי להתפלל עמידה עם הציבור; ומנגד, בתפילת שחרית הגברים צריכים להקדים את ברכות קריאת שמע לתפילה, כדי לסמוך גאולה לתפילה (ע' פניני הלכה תפילה יד, ה, 8; כה, ד). אולם נשים אינן מחויבות בברכות קריאת שמע, וממילא אינן צריכות לסמוך גאולה לתפילה, ומנגד גם אינן מחויבות להתפלל במניין.

תשובה: מצד הדין כל אשה רשאית לבחור לעצמה כיצד לנהוג. וזאת משום שנשים פטורות הן מאמירת פסוקי דזמרה וברכות קריאת שמע, והן מן התפילה במניין עם הציבור, לפיכך יש כאן שתי מעלות, וכל אשה רשאית לבחור איזה מעלה להעדיף. והעיקר הכוונה, שכפי שנראה לה שתכוון יותר, כך ראוי שתנהג.

אבל אם תבוא לשאול, נראה להמליץ שתדלג על פסוקי דזמרה וברכות קריאת שמע כדי להתפלל עמידה עם המניין. הואיל ועיקר חובתה של אשה להתפלל עמידה בלבד, מוטב שתתפלל עמידה באופן המהודר, עם המניין, ותזכה אח"כ לענות אמן וקדושה בחזרת הש"ץ ולשמוע קריאת התורה. אמנם תקפיד לומר לפני התפילה את ברכות השחר והתורה. ואם יהיה לה יותר זמן, טוב שתאמר גם את שמע וברכת "אמת ויציב" ותקיים את מצוות זכירת יציאת מצרים ותסמוך גאולה לתפילה.[2]


[2]. נשים פטורות מאמירת פסוקי דזמרה לפי רוב הפוסקים, כפי שלמדנו לעיל טו, ד, וכן המנהג. ובתפילת עמידה נשים חייבות לפי רוב הפוסקים כפי שלמדנו לעיל ב, ב-ה. טעם תקנת אמירת פסוקי דזמרה כדי להתכונן על ידם לתפילה, שמתוך הקדמת השבחים התפילה תאמר באופן נכון יותר, כמבואר בפניני הלכה תפילה יד, א, ועל ידי כך תתקבל יותר. אבל על המתפלל עם הציבור אמרו חז"ל (ברכות ח, א) שבוודאי תפילתו מתקבלת, ולכן מעלת המניין חשובה ממעלת אמירת פסוקי דזמרה. ואמנם לגבי גברים, כיוון שתקנו ברכות לפסוקי דזמרה, ההוראה שבכל מקרה לא ידלגו עליהם, כמבואר בפניני הלכה תפילה יד, ה. אבל נשים שפטורות לגמרי מאמירת פסוקי דזמרה, נראה שעדיף שיתפללו עמידה עם המניין. ומעצם זה שהאשה באה לבית הכנסת, משמע שעיקר רצונה לזכות במעלת המניין, לפיכך עדיף שתתפלל עם הציבור. ואם תרצה תוכל לומר אח"כ קריאת שמע וברכותיה. אבל פסוקי דזמרה אין צורך להשלים (ע' שם יד, 9). אמנם ראיתי בהליכות שלמה ה, הערה ד, שהואיל ואין לאשה מצווה להתפלל במניין תתפלל כסדר. מ"מ נראה שאף שאין מצווה מ"מ ודאי שיש מעלה, שהשכינה שורה עם המניין, והיא שעה רצויה, ולכן נלענ"ד שעדיף שתקיים את חובתה באופן המהודר. והסכים לזה הרב נחום אליעזר רבינוביץ, והוסיף שאף על הגברים אנו מצטערים שהתפילה באריכותה נעשתה קבע ולא תחנונים, ואין נכון להורות לנשים להוסיף תפילות שאינן חייבות בהן, שיש לחוש שעל ידי כך הכוונה תיפגע. וטוב מעט בכוונה מהרבות בלא כוונה, ע"כ. ומ"מ נראה שאם תוכל להספיק לומר לפני כן את ברכת "אמת ויציב" מה טוב, שכבר למדנו לעיל טז, ג, כי אף שלמעשה נשים פטורות ממצוות זכירת יציאת מצרים, מ"מ י"א שנשים מצוות בזה, ולכן יש מעלה לברכת "אמת ויציב" על שאר הברכות.

תפריט