חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ה – לולב

ענפי הלולב צומחים משני צדדיו וחופפים את שדרתו. היה הלולב פגום באופן שרק מצד אחד של שדרתו צמחו עלים והצד השני נותר ערום – פסול (שו"ע תרמה, ג).

דרך הלולב שעליו צומחים זה על זה ומכסים את כל שדרתו. היו עליו קצרים עד שאין העלה מגיע לתחילת העלה שמעליו – פסול (שו"ע תרמה, ד).

ענפי הדקל בתחילת גידולם צומחים כלולבים, היינו ענפים שכל עליהם צמודים לשדרתם. וכשהלולב ממשיך לצמוח, עליו הולכים ונפתחים עד שיוצרים את צורת המניפה המוכרת של ענפי הדקל, ואז הם נקראים 'חריות'.

לכתחילה טוב שהעלים של הלולב יהיו צמודים לשדרתו באופן שאם יניחו אותו על השולחן, עליו יהיו צמודים בלא סיוע. התחילו עליו של הלולב להיפתח, כל זמן שניתן לאוגדם ולהצמידם לשדרה – כשר, וזהו לולב ש'נפרדו עליו'. ואם העלים שהחלו להיפתח התקשו, עד שלא ניתן לאוגדם ולהצמידם לשדרה באופן חלק כדרך שהיו בתחילה, הלולב פסול, וזהו לולב ש'נפרצו עליו' (סוכה כט, ב; שו"ע תרמה, א-ב).

התעקם הלולב מאוד עד שנעשה כמגל, היינו כחצי עיגול – פסול. התעקם פחות – כשר אבל אינו מהודר, שאחד מהידורי הלולב שיהיה ישר. וגם אם התעקם כמגל, אם העיקום היה כלפי שדרתו, כיוון שעיקום זה טבעי ללולב ומצוי לפעמים, הלולב כשר (שו"ע תרמה, ח).

נכפפה שדרתו של הלולב כפיפה עמוקה בזווית – פסול (שו"ע תרמה, ט). יש אומרים שגם אם העלים נכפפו כפיפה עמוקה, הלולב פסול (ט"ז, מ"ב מ-מא). אבל אם רק קצה העלים העליונים נכפף כצורת אות 'ו' – כשר, שכך דרך גידולם של חלק מהלולבים.

יש אומרים שאם קצה העלים העליונים נכפף בכיפוף עמוק עד שנעשה ככפתור, הלולב פסול (ר"ן וריטב"א), ומנגד יש סוברים שלולב זה יותר מהודר, שעל ידי כך תיומתו של העלה העליון אינה נפתחת (רא"ש). למעשה, לולב זה כשר, שכך דרך גידולם של לולבים רבים, אלא שהואיל ויש מחמירים בזה, אין הוא נחשב מהודר (שו"ע תרמה, ט, מ"ב מב).

תפריט