חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

טז – גבול מזרח של הארץ כולה

גבול המזרח לא מבואר בתורה, אלא נאמר שארץ ישראל נמשכת עד נהר פרת, השאלה האם עד הצד הצפוני הקרוב לעיקר הארץ או לכל מלא אורכו עד המפרץ הפרסי. הסברה לצד הצפוני, כי בשטח שבין עבר הירדן המזרחי לסוף נהר פרת יש מדבר עצום, שלא היו רגילים לשבת בו, ואולי הוא המדבר שצוין כגבול ארץ ישראל, שנאמר (שמות כג, לא): "וְשַׁתִּי אֶת גְּבֻלְךָ מִיַּם סוּף וְעַד יָם פְּלִשְׁתִּים וּמִמִּדְבָּר עַד הַנָּהָר". מנגד אפשר שכל נהר פרת עד המפרץ הפרסי הוא גבול הארץ, שאם לא כן איננו יודעים היכן מסתיים גבול ארץ ישראל, וגבול המדבר הוא דרומה משם. למעשה נחלקו בזה הראשונים, יש אומרים שנהר פרת מסמן את גבול הצפון של הארץ, ויש אומרים שהוא מסמן גם את גבול המזרח.[15]


[15]. שתי שיטות יש בגבול המזרח: א) באוצר נחמד על הכוזרי כתב שנהר פרת הוא גבול מזרח עד המפרץ הפרסי, וכך משמע מדעת החכם הגדול ר' משה בר' חסדאי הצרפתי שנהר פרת הוא גבול המזרח, ורמב"ן וריטב"א (גיטין ז, ב) כתבו את דעתו. וכך משמע בדברי הימים א' ה, ט, ורד"ק ומצודות שם. וכך כתב באגרת אורחות עולם פרקים ח' ו-י. וכך מובא בספרו של הרב ישראל אריאל חלק ב' יב, ד. ראיה גדולה לכך, שהאמורא רב שהתגורר בסורא שבדרום בבל, ביקש מבנו שיבנה לו בית בצד המערבי של הפרת, כי שם ארץ ישראל (בראשית רבה טז, ג). ושמואל הוסיף שעד מקום שהנהר מהלך, שם הוא ארץ ישראל, משמע עד מקום שפיכתו למפרץ הפרסי.ב) התורה התייחסה לארץ הנושבת ולא למדבריות, ולכן גבול צפון הולך מהֹר הָהָר עד נהר פרת שיש בינו לבין עיקר הארץ שטחים פוריים שניתנים להתיישבות, אבל החלק בנהר פרת שבינו לבין עיקר הארץ יש מדבר גדול, אינו נחשב ארץ ישראל, וזה מתאים לכך שנהר פרת הוא גבול צפון ולא גבול מזרח, וגבול המזרח הוא המדבר הגדול. וכך משמע שדעת רבי אברהם בן הרמב"ם בפירושו לשמות כג, לא, וכ"כ בכוזרי ב, יד, ותוספות יו"ט. ונראה שלפי שיטה זו, נהר פרת הוא הגבול כל עוד הוא זורם ממערב למזרח, וכאשר הוא מתחיל לנטות באופן משמעותי דרומה, הוא כבר מתרחק מארץ ישראל. בתוך שיטה זו יש לרב שטיינר ביאור לפי הרמב"ם (טובה הארץ עמ' 159-160), שכן משמע מהרמב"ם שגבול הארץ כעין מרובע, שכתב בהל' קידוש החודש יא, יז, על ראיית החודש שהיא

מפת גבול מזרח ובכלל זה מפת ארץ ישראל על פי הרמב"ם

גבול צפון ומזרח לסוברים שהפרת גבול צפון
צריכה להיות בארץ ישראל, ומקומה עד מהלך שישה או שבעה ימים מירושלים, שהוא כשלושה קווי אורך מירושלים. אלא שאם נחשב רק שלושה קווי אורך, נמצא שעדיין חסרים כמאה ק"מ עד נהר פרת שהוא הגבול המבואר בתורה. לפיכך צריך לומר ששיעור שישה או שבעה ימים הוא הטווח שמשם העדים יכולים לבוא, וצריך לעקם את קו הגבול לצד צפון כדי שיימשך עד לנהר פרת.

מפת ארץ ישראל למגדילים ביותר

גבול צפון ומזרח לסוברים שהפרת גבול צפון ומזרח
גבול צפון ומזרח לסוברים שהפרת גבול צפון ומזרח

תפריט