Search
Close this search box.

פניני הלכה

סימן י – היחס להסכמים עם ארגוני המחבלים

ב"ה כ"א באייר תשנ"ד

2 במאי 1994

לכבוד חביבי הגדול

הרב אליעזר מלמד שליט"א

מזכיר רבני יש"ע

שלומך ישגה לעולם,

 

במכתבך מתאריך י"ז באייר תשנ"ד, הנך כותב כדלהלן: בתקופה האחרונה חתמה הממשלה הסכם עם יאסר ערפאת, ראש ארגון המרצחים אש"ף. והוסכם שאש"ף יפעל בכל כוחו למניעת מעשי טרור כנגד יהודים. בפועל לא שונתה "האמנה הפלסטינאית" ומעשי הטרור גברו.

שאלתך היא האם מבחינה מוסרית-הלכתית, ניתן בכלל להעניק הכשר לפושע ומרצח, כרב המרצחים יאסר ערפאת ולארגון המרצחים שלו, ולחתום עמהם הסכם, או שמא כל חתימותיה של הממשלה בטלים ומבוטלים, משום שמעמדו של רב המרצחים וארגונו מחייב כל אדם שוחר צדק ושלום ללחום בו עד חרמה ולהענישו בעונש הראוי לו?

תשובה: ראשית כל, יש לקבוע כי לפי שיטת הרמב"ם בפרק י' (הל' א) מהלכות עבודת כוכבים, קיים איסור מן התורה לכרות ברית עם הנכרים בארץ ישראל, שנאמר (דברים ז, ב): "לֹא תִכְרֹת לָהֶם בְּרִית וְלֹא תְחָנֵּם". ואע"פ שהרמב"ם בתחילת דבריו כותב: "אין כורתין ברית לשבעה עממין", הרי מדבריו בהלכה ד' ברור שהכתוב הזה בא לאסור אף שאר אומות העולם שאינן משבעת עממים, כמו שמוכיחים דבריו שם בהלכה ד': "שאם לא יהיה להם קרקע ישיבתן ישיבת עראי היא". וכך כתב בפרשת דרכים, בסוף דרך מצותיך לבעל ספר 'משנה למלך' על שיטת הרמב"ם, שסובר שאזהרת "לא תכרות להם ברית" כוללת כל נכרי מאיזה אומה שתהיה. אף שהסמ"ג בלא תעשה מ"ז כתב שלא לכרות ברית לשבעה עממין, שנאמר (דברים ז, ב): "לֹא תִכְרֹת לָהֶם בְּרִית", אבל בשאר האומות לא נאסרה כריתת ברית, כמו שמצינו בגבעונים, שאמרו להם: "אוּלַי בְּקִרְבִּי אַתָּה יוֹשֵׁב וְאֵיךְ אֶכְרָת לְךָ בְרִית" (יהושע ט, ז), וכתיב (מלכים א' ה, כו): "וַיְהִי שָׁלֹם בֵּין חִירָם וּבֵין שְׁלֹמֹה וַיִּכְרְתוּ בְרִית שְׁנֵיהֶם".

ובתוספות ביבמות כ"ג א' בד"ה 'ההוא', יש שתי דעות בזה – אם האיסור "לֹא תִכְרֹת לָהֶם בְּרִית" חל בכל האומות או רק בשבעה אומות. אבל מהרמב"ם ברור שהאיסור הוא על כל האומות, דהרי בפרק י' מהלכות עכו"ם הלכה ו' כותב הרמב"ם: "אין כל הדברים הללו אמורים אלא בזמן שגלו ישראל לבין העובדי כוכבים או שיד עכו"ם תקיפה על ישראל, אבל בזמן שיד ישראל תקיפה עליהם, אסור לנו להניח עובדי כוכבים בינינו ואפילו יושב ישיבת עראי או עובר ממקום למקום בסחורה – לא יעבור בארצנו, עד שיקבל עליו שבע מצוות שנצטוו בני נח, שנאמר: לֹא יֵשְׁבוּ בְּאַרְצְךָ ואפילו לפי שעה. ואם קיבל עליו שבע מצוות הרי זה גר תושב. ואין מקבלין גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג". וכן סובר בעל החינוך במצווה צ"ג כמו הרמב"ם.

ואע"פ שכל האיסורים לכאורה חלים לפי הרמב"ם ובעל החינוך על נכרי שעובד עבודה זרה, ולפי שיטת הרמב"ם בתשובתו לר' עובדיה הגר, תשובה שס"ט, אין הישמעאלים נחשבים לעובדי עבודה זרה. אין זה מפקיע את הערבים שבינינו מאיסור "לֹא תִכְרֹת לָהֶם בְּרִית וְלֹא תְחָנֵּם", ואין זה מתיר להם לגור בארץ, משום שהדגשת הרמב"ם היא על קיום שבע מצוות בני נח, שביניהן כלולות מצוות גניבה, שפיכות דמים, גזל ודינים, כמו שכתב הרמב"ם בפרק ט' מהלכות מלכים הלכה א'. וערביי ארץ ישראל העוינים אותנו ונלחמים בנו, בייחוד ארגוני הטרור של אש"ף, חמאס וכו', כולם דינם כעובדי עבודה זרה על פי דין תורה, משום שעוברים על ז' מצוות בני נח, כגון: שפיכות דמים, גזל ודינים שאינם מבצעים אותם, לכך דינם כעובדי עבודה זרה הכלולים באיסור כריתת ברית ואיסור לא תתן להם חניה בקרקע. וכן כתב במפורש בספר החינוך הנ"ל. ומטעם זה קיים לגביהם איסור כריתת ברית גם לפי שיטת הסמ"ג והתוספות, משום שאזהרתם של הנכרים על שבע מצוות בני נח היא ענשם, כמו שכתב הרמב"ם בפרק ט' מהלכות מלכים.

מסקנה: לפיכך, ברור שההסכם שעשתה ממשלת ישראל עם רב המרצחים וארגון המרצחים אש"ף, אין לו שום תוקף חוקי על פי דין תורה, והעברת חלקי ארץ ישראל המקודשים לערבים, לפי ההסכם אתם, היא עבירה חמורה ביותר על תורת ישראל, שנצטווינו "לֹא תִכְרֹת לָהֶם בְּרִית", "ולא תתן להם חנייה בקרקע". וכל מה שעשתה ותעשה הממשלה בהסכם השלום כביכול עם הארגון הטרוריסטי, הכל בטל ומבוטל לפי ההלכה והחוק היהודי, כי בין כך לא יהיה שלום בינינו לבין הערבים, כמו שהכריז היום הרמטכ"ל בעיתונות באומרו: "בל נשלה את עצמנו – הטרור לא ייפסק". ראש הממשלה כורת ברית עם ארגון המרצחים, כאשר האינתיפאדה מתגברת והולכת, ושפיכות הדמים של יהודים אינה נפסקת ליום אחד.

ראש הממשלה, מר רבין, טען שנים שאין פתרון צבאי לאינתיפאדה, אלא פתרון מדיני. וכעת שהלך לפתרון מדיני, במוסרו חציה של ארץ ישראל לרוצחים, בכל זאת האינתיפאדה גוברת והולכת, על סמך הסכם שעשה כנראה רב המרצחים עם החמאס ופלגי אש"ף אחרים, שהוא ישתלט על שטחי ארץ ישראל ככל אשר יוכל, והם ימשיכו בהגברת הטרור נגד האוכלוסיה היהודית, כפי שאנו עדים שדם ישראל נשפך יום יום כמים.

לאור כל האמור, ברורה היא תשובתנו לשאלתכם, שכל ההסכמים של ממשלת המיעוט הנשענת על רוב ערבים בטלים ומבוטלים, וכל הוראותיה וסדריה של הממשלה הנוגעים להסכם השלום המדומה, אין להם שום תוקף חוקי והלכתי, ומצווה לעשות כל אשר לאל ידינו לסכל את מזימת הזדון נגד עם ישראל ומדינתו מדינת היהודים בכל הדרכים החוקיות.

יום אבל לאומי: לפי דעת תורה מוטלת על רבני ישראל להכריז ביום ד', כ"ג באייר תשנ"ד, 04/05/94, בו עומדים לחתום בקהיר על הסגרת חלקי ארץ ישראל לטרוריסטים, כיום אבל לאומי בארץ ובכל תפוצות ישראל, עליו כתוב (איכה א, ה): "הָיוּ צָרֶיהָ לְרֹאשׁ אֹיְבֶיהָ שָׁלוּ". "הָיוּ שָׂרֶיהָ כְּאַיָּלִים לֹא מָצְאוּ מִרְעֶה" (שם שם ו). ו"הִשְׁלִיךְ מִשָּׁמַיִם אֶרֶץ תִּפְאֶרֶת יִשְׂרָאֵל" (שם ב, א).

באשר לשתי השאלות האחרות שבמכתבך, בדבר מעמדו של ערפאת ודינה של ממשלה כזאת, אין כאן המקום ולא זו השעה לענות עליהן.

 

הרב שלמה גורן

לשעבר הרב הראשי לישראל

והרב הראשי לצה"ל

 

 

דברי מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

בעניין ביטול ערך הסכמים המנוגדים לתורת ישראל

סעיף ה' מתוך כרוז שנכתב בי"ד אלול תשכ"ז (ארץ הצבי עמ' כ):

(אחר שבאר מצוות ישוב הארץ ואיסור מסירת קרקעות לגויים) "ולפיכך כל מה שייעשה בזה, בניגוד ובקלקול לשלימות תורת ישראל ותוקף בטחון ישראל, אם מצד שיבושי מדינאים או מצד היסוסי תלמידי-חכמים, הוא בטל ומבוטל מעיקרא ולעולם, בכוחם של כל ישראל, מעתה ועד עולם, ואין לכל זה שום ערך משפטי וממשי, ואי עבדי לא מהני, ה' צְבָאוֹת עִמָּנוּ מִשְׂגָּב לָנוּ אֱלוֹהֵי יַעֲקֹב סֶלָה".

תפריט