חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ז – חפצי מצווה

למרות שכלל נקוט בידינו, שאין ליטול שום חפץ של אדם זר ללא רשות מפורשת, והנוטלו עובר על איסור גניבה. מכל מקום לגבי חפצי מצווה, כמו טלית או תפילין, הדין שונה. והטעם לזה, שהואיל וידוע שאדם מעוניין להשתתף בעשיית מצווה, וגם אין חשש שייגרם נזק לטלית או לתפילין, לכן נחשב הדבר כאילו ישנה כאן רשות קבועה וכללית המקיפה את כולם, שאדם מסכים שישתמשו בחפצי המצווה שלו גם ללא רשותו. וכן הדין לגבי ארבעת המינים, שופר וכדומה. וכך נפסק ב'שולחן-ערוך' (או"ח יד, ד).

אך היתר זה כפוף לחמישה תנאים. האחד, שאם בעל החפץ נמצא באזור, חייבים לבקש ממנו רשות, ורק אם לא ניתן לבקש את רשותו, מותר להשתמש בחפצי המצווה שלו ללא רשות. התנאי השני, שהשימוש בחפץ המצווה יהיה שימוש ארעי, אבל מי שרוצה להשתמש באופן קבוע בטליתו של חבירו, מחויב לבקש את רשותו. התנאי השלישי, שהשואל ישתמש בחפצי המצווה רק באותו המקום שהם מונחים, ולא יוציאם למקום אחר, כדי שאם חבירו יבוא, יוכל למצוא מיד את חפציו. וגם משום שרבים מקפידים על זה, ואמנם הם מסכימים שישתמשו בטלית שלהם, אולם אין הם מסכימים שהשואל ינהג בהם כמנהג בעל הבית וייקחם לאן שירצה. התנאי הרביעי, שהשואל יחזיר את התפילין או הטלית למקומם, ויניחם בדיוק כפי שהיו ללא שום שינוי. והתנאי החמישי, שאם ידוע שבעל הטלית או התפילין הוא אדם קפדן במיוחד, ויתכן שאינו מסכים שישתמשו ללא רשות גם בחפצי המצווה שלו – אסור לקחת את חפציו ללא רשות מפורשת.

ומפני הטעם החמישי, כמה פוסקים מהדורות האחרונים כמו הבן איש חי (ש"א לך לך ו) וערוך השולחן (או"ח יד, יא), סוברים שבזמננו הדין השתנה, וכיום אין להתעטף בטלית או להניח תפילין של אדם זר ללא בקשת רשות מפורשת ממנו. וטעמם שהיום הרגלי הניקיון השתנו, ורבים אינם סובלים שאחרים יתעטפו בטליתם מפני הזיעה, ובמיוחד כשהטלית נקייה וחדשה.

ולמעשה, אדם שנקלע לבית כנסת ללא טלית, אסור לו לקחת סתם טלית ללא רשות, ובמיוחד אם היא מונחת במקום מוסתר. אלא רק אם יש שם אנשים שאומרים שמסתבר להם שבעל הטלית יסכים שיתעטפו בה ללא רשות, רק אז מותר להתעטף בה. וכשלא ידוע אם הוא מסכים, עדיף להתפלל ללא טלית מאשר להיכנס לחשש גזל. והמיקל להתעטף בטלית ולהניח תפילין שאינם מוסתרים יש לו על מי לסמוך.

אולם לגבי ארבעת המינים שבחג הסוכות, למשל, אין שום חשש, ונוח לו לאדם שיעשו מצווה בממונו, ומותר ליטלם ללא רשות בתנאים שפורטו.

תפריט