חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ה – נטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה

בכלל תקנת נטילת ידיים לפני אכילת לחם תקנו חכמים ליטול ידיים לפני אכילת דבר שטיבולו במשקה. לא נכנס לפרטי הדינים, רק נציין שהמים או משקים אחרים מ'שבעת המשקים' (יין, דבש, שמן, חלב, טל, דם, מים) גורמים להעברת הטומאה והגברתה. לכן תקנו חכמים שכל האוכל פרי או מאכל אחר שיש עליו רטיבות של אחד מ'שבעת המשקים', ייטול את ידיו ויטהרם בכך, שאם לא כן, ידיו יטמאו את הפרי או המאכל.

לדעת רוב הפוסקים, גם היום, שאיננו נוהגים בדיני טומאה וטהרה, צריכים ליטול ידיים לפני אכילת מאכל שיש עליו אחד מן המשקים. וכמו שדין נטילת ידיים לפני הסעודה לא התבטל בזמן הזה, כך גם דין הנטילה לפני אכילת מאכל שטיבולו במשקה לא נתבטל. וכך היא דעת רמב"ם, רש"י, רבנו יונה, רא"ש ועוד.

אולם לדעת מהר"ם מרוטנבורג, בעל העיטור והתוספות (פסחים קטו, א), ישנו הבדל בין הנטילות, שהנטילה שלפני הלחם נתקנה גם משום קדושה וניקיון, ולכן גם בזמננו צריך לקדש את הידיים ולנקותן לקראת הסעודה. אבל דין נטילת ידיים לפני דבר שטיבולו במשקה הוא רק מפני סרך תרומה, וכיוון שהיום דיני טומאה וטהרה אינם נוהגים, אין צורך ליטול ידיים לפני אכילת דבר שטיבולו במשקה.

רוב האחרונים פסקו שיש ליטול ידיים לפני אכילת מאכל שטיבולו במשקה, אלא שהואיל ויש אומרים שאין מצווה ליטול, הורו שלא לברך על נטילה זו (שו"ע קנח, ד; מ"ב קנח, כ).

אמנם למעשה, רבים נוהגים שלא ליטול ידיים לפני אכילת דבר שטיבולו במשקה (דברי חמודות, מ"א קנח, ח). וזאת משום שנטילת ידיים היא תקנת חכמים, וממילא הדין הוא שבמצב של ספק, כגון מחלוקת הפוסקים, הלכה כדעת המקילים. לא זו בלבד, אלא שבמקרים רבים של אכילת דבר שטיבולו במשקה יש גם ספק אם לדעת המחמירים צריך ליטול ידיים, כפי שמבואר בהערה.[3]


[3]. יש נוהגים כדעת המחמירים ונוטלים ידיים בברכה על דבר שטיבולו במשקה (מנהג יוצאי תימן הנוהגים כרמב"ם, וכן נהגו הגר"א ותלמידיו). ורבים כתבו ליטול בלא ברכה. אולם המנהג הרווח כדעת מיעוט הראשונים, הסוברים שאין צריך ליטול ידיים לקראת אכילת דבר שטיבולו במשקה. ויש להוסיף, שבמקרים רבים נחלקו הפוסקים האם חל דין דבר שטיבולו במשקה, ובהם גם הנוהגים להחמיר יכולים להקל לכתחילה מטעם 'ספק ספיקא': א' אולי הלכה כדעת המקילים שאין צריך ליטול ידיים לפני דבר שטיבולו במשקה, ב' גם אם הלכה כמחמירים, אולי אין זה נחשב דבר שטיבולו במשקה. נזכיר ארבע מחלוקות: א) שטף פירות, כענבים, ונותרה עליהם רטיבות, לדעת רוה"פ יש ליטול ידיים לפני אכילתם (רדב"ז ד, עח; ברכ"י קנח, ה; שיורי ברכה א), אולם מנהג עולי תימן כסוברים שצריך ליטול ידיים רק כאשר מטבילים את המאכל במשקה כדי להטעימו (שו"ת החיים והשלום לרב כסאר או"ח ע; הרב קאפח להל' ברכות ו, אות ד; זית רענן על שתילי זיתים קנח, יא). ב) יש סוברים שמשקה מבושל אין דינו כמשקה (שו"ת מהרימ"ט ח"א עו, ובשיירי כנה"ג קנח, ג). לפי זה הטובל ביסקוויט בתה פטור מנטילה (וכ"כ בא"ח תזריע יט). ג) י"א שאין צריך ליטול ידיים לפני אכילת מאכל רטוב בכף או במזלג, וקל וחומר כשהמשקה מבושל (ערוה"ש קנח, יב. עי' כה"ח כג). ד) האוכל פחות משיעור נפח 'כביצה', אינו צריך נטילה מטעם ספק ספיקא (ראו בהלכה הבאה, ובמ"ב קנח, כ, שהעלה סברה להקל רק ב'כזית', ועי' גם בפנה"ל פסח טז, 15).

תפריט