חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ד – חולה שהתרפא

חולה שהתרפא מברך 'הגומל' רק אם היתה במחלתו סכנה שמצדיקה חילול שבת. ואמנם בעבר, לפי מנהגי ספרד, כל חולה שנאלץ לשכב על מיטתו, היה מברך 'הגומל' (שו"ע ריט, ח). אולם היה זה משום שבעבר כמעט בכל מחלה היה חשש סכנה, שכן לא ידעו אם מדובר בשפעת או במחלת לב, בהתייבשות קלה או בסכרת מסוכנת. אולם לאחר שמדע הרפואה התפתח, ויש אפשרות לאבחן את מצב החולה ולקבוע אם היה חשש סכנה במחלתו, יש לברך 'הגומל' רק על מחלה שהיתה בה סכנה מסוימת שמצדיקה חילול שבת.[3]

על ניתוח בהרדמה מקומית אין לברך 'הגומל', כי אין בו סכנה. אך על ניתוח בהרדמה כללית, לפי חומרת ההתייחסות הרפואית כיום להרדמה כללית, יש לברך.[4]


[3]. ברור שלרמ"א רק על מחלה שיש בה סכנת נפשות מברכים, אולם לכאורה לפי מנהג יוצאי ספרד, כל חולה שנאלץ לשכב במיטתו צריך לברך, וכפי שכתב בשו"ע ריט, ח: "בכל חולי צריך לברך, אפילו אינו חולי של סכנה ולא מכה של חלל, אלא כל שעלה למיטה וירד, מפני שדומה כמי שהעלוהו לגרדום לידון. ואין הפרש בין שיש לו מיחוש קבוע ובא מזמן לזמן, ובין שאינו קבוע". וכ"כ כה"ח ריט, מו; חזו"ע עמ' שעא; אול"צ ח"ב יד, מד, שכל חולה שנצרך לשכב במיטתו צריך לברך. אולם נראה שפוסקי ספרד דיברו על חולי שיש בו סכנה מסוימת, שכן התבססו על דברי הירושלמי (ברכות ד, ד): "כל הדרכים בחזקת סכנה… כל החולי בחזקת סכנה". וכן משמע מדברי רמב"ם, רמב"ן ורשב"א, כמבואר בטור וב"י שם, שבכל חולי יש סכנה מסוימת, "כמי שהעלוהו לגרדום", שאולי לבסוף ימות. ואף אם הוא מיחוש קבוע שבא מזמן לזמן, אפשר שיש בו סכנה. וכפי שהביא בב"י מתשובת רשב"א (א, פב): "ואדרבה, כל שהוא קבוע הוא יותר חזק. ואע"פ שנעשה לו נס פעמים רבות וניצל ממנו, מן השמים רחמוהו, ולאו כל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא (מגילה ז, ב)". וכן למדנו מתשובת רב האי גאון (הובא בערוך), שיש צד סכנה בחולי. לפיכך, המבריא ממחלות רגילות שידוע שאין בהן סכנה, אף ששכב על מיטתו, לא יברך. ו'פוק חזי מאי עמא דבר', שכך נוהגים יוצאי ספרד. ואמנם אפשר לפרש  שהשו"ע הורה לברך גם על מחלה שאין בה סכנה, וכפי שהורו כמה מגדולי הפוסקים, אך מלבד ש'ספק ברכות להקל', יש להעדיף את הפירוש שמצמצם את המחלוקת, לפיו הכל מודים שבלא סכנת נפשות אין מברכים, וכל מחלוקתם היתה בעבר לגבי מי שנאלץ לשכב מפאת מחלתו בלא שידוע מהי מחלתו ואם יש בה סכנה. יש להוסיף, שבדורות האחרונים נעשינו מפונקים יותר, ורבים שוכבים על מיטתם מחמת מחלות שבעבר נחשבו כמיחושים בעלמא שאינם מצריכים שכיבה. ואולי לכן הורה בבן איש חי (עקב ז), שרק מי ששכב שלושה ימים יברך 'הגומל'. ואמנם רבים כתבו לברך גם אם שכב פחות משלושה ימים (כה"ח ריט, מו; חזו"ע עמ' שעא; אול"צ ח"ב יד, מד), אולם יש לומר שמדובר בחולי שיש בו סכנת נפשות.

אם מחמת הספק הסיעו חולה לבית חולים בשבת, והתברר שהחולה לא היה בסכנה; למרות שהסיעו אותו כהלכה, שגם ספק נפשות דוחה שבת, כיוון שבפועל התברר שלא היתה במחלתו סכנה, לא יברך 'הגומל'.

[4]. נחלקו הפוסקים בדין מי שחטא וניסה להתאבד ונותר בחיים. יש אומרים שלא יברך, שכל עניין הברכה נועד להודות על הצלה מסכנות טבעיות, ולא על הצלה מדברים שהאדם גרם לעצמו במתכוון. בנוסף, היאך יעז להודות לה' בציבור על הצלה מחטאו?! אין זה מברך אלא מנאץ (מחזיק ברכה ריט, א, יחו"ד ד, יד; ציץ אליעזר י, כה, כג). ויש אומרים שיברך, שהרי בסופו של דבר, היה בסכנה וניצל (לב חיים ג, נג). למעשה, ראוי שישמע את הברכה מאחר, ויבקש ממנו לכוון להוציאו. וכמובן יעשה תשובה גדולה על חטאו.

תפריט