חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ט – ממזר

התוצאה המעשית החמורה ביותר שעלולה להיגרם ממעשה של זנות היא הולדה של בן או בת שהגדרתם ההלכתית היא 'ממזר'. ועל זה אמרו חכמים: "איזהו מעוות שאינו יכול לתקון? זה הבא על הערווה והוליד בן ממזר" (חגיגה ט, ב). כי בנוסף לכך שאותם אנשים עשו עוון חמור שעל פי התורה עונשו חנק, ובלא עדים והתראה עונשו כרת, כלומר מיתה בידי שמים, אלא אף הילדים שייוולדו להם מזה יהיה אסור להם להינשא לשום אדם מקהל ישראל. ואמנם לגר או לגיורת מותר להתחתן עם ממזר, אבל הילדים שייוולדו להם יהיו גם הם באותה צרה, ולא יוכלו להינשא לשום אדם מזרע ישראל. במילים אחרות, כל זמן שאחד ההורים הוא ממזר, גם הילדים שייוולדו יהיו ממזרים. ולכן מסתבר שגר או גיורת לא יסכימו להינשא לממזר, כדי שלא לפסול את זרעם.

זה הכלל, ילד ממזר הוא זה שנולד ממעשה של גילוי עריות שכרוך באיסור תורה שעונשו מן התורה מיתה או כרת, כמו למשל מי שנולד מזנות של אח עם אחותו, או זנות של אשת-איש עם אדם זר. וכל זמן שהאשה עדיין לא קיבלה גט ובעלה בחיים, למרות שהיא כבר בתהליכי גירושין, עדיין היא נחשבת לאשת-איש, ואם ייוולד לה ילד מאדם זר, ילד זה יהיה ממזר.

אבל איש שהזדווג עם אשה פנויה בלא נישואין, אף שיש בזה איסור זנות, אין כאן איסור כרת, והוולד אינו ממזר. ואפילו אם היתה האשה טמאת נידה (שלא טבלה אחר וסתה), אין הוולד הנולד לה ממזר. ואף שאיסור נידה חמור ועונשו כרת, אמרו חכמים שזה המקרה היחיד שוולד שנולד מאיסור שעונשו כרת אינו נחשב לממזר. ואמנם יש פגם ביחוסו, אבל פגם זה אינו פוסלו מלהתחתן אפילו עם משפחות כהונה מיוחסות (שו"ע אה"ע ד, יג, באה"ט יא).

איננו מתיימרים לדעת את הטעם המוחלט למצוות התורה, שהרי גבהו מחשבותיו של הבורא ממחשבותינו. אבל אפשר להבין, שעל ידי הגזירה הנוראה הזו של ממזרות, נאבקת התורה בכל תוקף בבעיית הזנות. שהרי אין דבר נורא והרסני לגבי שלמות המשפחה וחינוך הילדים מאשר הזנות. כמובן שכדי לחזק את האהבה המשפחתית צריך בעיקר לעודד את המידות הטובות של אהבה, סבלנות וכבוד. אולם בנוסף ליצר הטוב יש לאדם גם יצר רע, ולעיתים הוא נוטה להתפתות לתאווה רגעית, שבסופו של דבר עלולה להחריב את משפחתו. ואזי רק עונש חמור ביותר, שמביע את החומרה שבעצם המעשה הפגום, יכול להרתיע אותו ממעשה הבגידה.

אכן העונש הקשה הזה מרתיע ביותר, ואמנם לעיתים נדירות ישנם אנשים שסובלים ממנו מאוד, אבל מנגד, התועלת הכללית הנובעת ממנו לחברה כולה אינה ניתנת לשיעור. כמובן שזה רק טעם אחד פשוט, וכל מי שמאמין בתורה מבין שישנם גם טעמים עמוקים יותר, ובורא העולם והנפשות יודע את סוד סדר השתלשלות הנשמות.

עוד חשוב להוסיף, שהפגם הנורא שישנו בממזר הוא דווקא לעניין הנישואים, אבל לגבי כל שאר התורה הממזר שווה לכל יהודי. והוא אף יכול להתעלות במעלות הקדושה ולהגיע לדרגה גבוהה. וכן אמרו חכמים במשנה (הוריות ג, ח), שיש להקדים ולכבד ממזר שהוא תלמיד-חכם יותר מכהן גדול שהוא עם-הארץ.

תפריט