Search
Close this search box.

פניני הלכה

ו – עצרת

בלשון חכמים נקרא חג השבועות 'עצרת'. ולכאורה יש לתמוה, הלא בתורה מצינו שם 'עצרת' לאחרון של פסח ולשמיני עצרת שלאחר הסוכות, ומדוע שינו חכמים וקראו לחג השבועות 'עצרת'? נתבונן תחילה במשמעות המילה 'עצרת'.

'עצרת' מלשון 'עצרה', שאנשים רבים עוצרים את עצמם מכל עיסוק ומתאספים ומתכנסים בחגיגיות, ואוצרים וקולטים בנפשם את תוכן ההתאספות. על כן מובן שעם סיום ימי חג הפסח וימי חג הסוכות, צוותה התורה לעשות יום טוב, כדי שכל עולי הרגל יתאספו בחגיגיות סביב המקדש לעצרת סיכום ופרידה, ועל ידי כך יאצרו וינצרו בלבבם את חוויות הימים הקדושים של החג. וגם מי שלא זכה לעלות לרגל, צריך לעצור ביום טוב האחרון ממלאכתו, ולאצור בלבבו את כל ההשגות הרוחניות והשמחה שקלט בימי החג, כדי שיחזקו וירוממו אותו בכל ימי החול העומדים לבוא.

לפי זה לא היה יום 'עצרת' גדול יותר בעולם ממעמד הר סיני, שבו התאספו כל ישראל באחדות גמורה לקבל את התורה. וכפי שנאמר (שמות יט, ב): "וַיִּחַן שָׁם יִשְׂרָאֵל נֶגֶד הָהָר" – "כאיש אחד בלב אחד". שבכל החניות נאמר לשון רבים, כי בכל ציבור יש תמיד מחלוקות וקטטות, ורק שם אל מול ההר, על ידי כוונתם לקבל את התורה, נעשו כולם מאוחדים. וזהו שאמר רבי עקיבא: "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה" (ספרא קדושים), שעל ידי התורה מתגלה האהבה והאחדות שבישראל, ועל ידי האחדות מתגלה התורה. ולא רק ישראל שבאותו הדור עמדו ליד הר סיני, אלא כל נשמות ישראל שבכל הדורות ואף שורש נשמות כל הגרים, התכנסו ליד הר סיני וקבלו את התורה, ועל ידי כך פסקה מהם הזוהמא שנמשכה מחטא אדם הראשון (עיין שבת קמו, א).

ואכן התורה עצמה קראה ליום מתן תורה 'יום הַקָּהָל', היינו יום ההתאספות של כל הקהל. שנאמר: "… כְּכָל הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר ה' עִמָּכֶם בָּהָר מִתּוֹךְ הָאֵשׁ בְּיוֹם הַקָּהָל" (דברים ט, י. וכן שם י, ד; יח, טז).

ובאמת גם השם 'חג השבועות' מבטא את המשמעות של 'עצרת', כי משמעותו סיכום וכינוס כל המדרגות שקנינו במשך ספירת שבע השבועות. וכיוון שהספירה מתחילה בחג הפסח, הרי שחג השבועות הוא מסכם וחותם את המהלך שנמשך מתחילת הפסח.

לפיכך מובן שחכמים לא שינו דבר בכך שקראו לחג השבועות 'עצרת', שכן באמת חג השבועות הוא חג שיש בו התאספות וסיכום. אלא שהתורה הדגישה בשם 'חג השבועות' את ההכנות של ישראל לקראת מתן תורה, ואילו חכמים הדגישו בשם 'עצרת' את ההתכנסות לקבלת השפע שהקב"ה מעניק לנו לאחר סיום ספירת העומר.

תפריט