ב – דין כלי חמץ בפסח

פורסם בקטגוריה י - כללי הגעלת כלים. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.
https://ph.yhb.org.il/04-10-02/

כלים שהשתמשו בהם בכל השנה בתבשילי חמץ חמים, כיוון שהתבשילים היו חמים, טעמם נבלע ונדבק בדפנות הכלים, ואסור להשתמש בכלים אלו בפסח בלא שיוציאו את טעם החמץ הבלוע ודבוק בהם בהגעלה או ליבון.

ואם עברו ובישלו בפסח בסירים הללו למרות שידעו שלא הוכשרו לפסח – אף שטעם החמץ הבלוע ודבוק בהם נפגם אחר שעברו על הסיר עשרים וארבע שעות – התבשיל אסור, שכבר למדנו שקנסו חכמים את העובר ומבשל בסיר שבלע טעם איסור ולא הכשירוהו.

ואם המבשל טעה ובישל בפסח בסיר שלא הוכשר, יש אומרים שאם עברו על הסיר עשרים וארבע שעות מאז שבישלו בו חמץ, כיוון שטעם החמץ הנפלט ממנו פגום, התבשיל מותר באכילה בפסח (שו"ע תמז, י). ויש אומרים שהתבשיל אסור, מפני שאיסור חמץ חמור במיוחד, שאפילו כלשהו חמץ אוסר את כל תערובתו, וכן כאשר טעמו פגום הוא אוסר את תערובתו (רמ"א שם. ועי' לעיל ז, ה).

כלי חמץ שאין מעוניינים להכשיר לפסח, צריך לנקות משיירי חמץ, ולהצניע במקום סגור, כדי שלא יטעו להשתמש בהם בפסח (שו"ע תנא, א, ועי' לעיל ו, ד, שאין למוכרם).

פורסם בקטגוריה י - כללי הגעלת כלים. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.

לרכישת הסדרה - לחצו כאן