חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ו – כללי ההגעלה

כפי שלמדנו, כלים שהשתמשו בהם בדרך בישול, צריכים הכשרה בהגעלה, אלא שיש דרגות בחום הבישול, והכלל הוא: 'כבולעו כך פולטו':

כלי ראשון שעל האש: זו דרגת הבישול החזקה, וכדרך שימושו בחמץ כך הכשרתו – במים רותחים בכלי ראשון שעל האש. ואף אם בעת השימוש בחמץ המים שבכלי הראשון שעל האש לא הגיעו לשיא רתיחתם, בהכשרה צריך שהמים יגיעו לשיא רתיחתם ויעלו בועות, שכן לא ניתן להעריך את מידת החום שבה הכלי בלע, וכדי לצאת מהספק צריך להגעילו במים רותחים.

כלי ראשון שאינו על האש: כלי שהתחמם על האש ואחר כך הוסר מהאש או שכיבו את האש שתחתיו – בכוחו לבשל מעט. לפיכך, הכשרתו בכלי ראשון שאינו על האש שהמים שבתוכו עדיין חמים מאוד.

עירוי מכלי ראשון: בכוחו לבשל 'כדי קליפה', היינו להבליע כדי קליפה בכלים שעליהם עירו , ואף הכשרת כלים אלו בעירוי רותחים מכלי ראשון.

כלי שני: אם עירו את התבשיל שהתבשל על האש לכלי אחר, הכלי האחר נקרא כלי שני. נחלקו הפוסקים אם צריך להכשיר כלים שהוכנסו לתוכו, ולמעשה נפסק שצריך להכשירם בהגעלה בכלי שני (שו"ע או"ח תנא, ה).

ואף בכלי שלישי והלאה, יש מחמירים שכל זמן שחום התבשיל כחום שהיד סולדת בו, הכלי שהוכנס לתוכו צריך הכשרה. ואף שרוב הפוסקים מקילים וסוברים שדי להכשירם בהדחה, משום חומרת חמץ לכתחילה נוהגים להכשירם בהגעלה (שועה"ר תנא, לד).

כאשר השימוש היה בחום שאין היד סולדת בו, פחות מ-45 מעלות, אפילו בכלי ראשון, אין צריך הגעלה אלא הדחה בלבד.

לכתחילה, רבים נוהגים להכשיר את כל הכלים שהשתמשו בהם במאכלי חמץ חמים – בכלי ראשון שעל האש, למרות שבפועל השתמשו בהם רק בעירוי או כלי שני, משום שחוששים שמא השתמשו בהם פעם בכלי ראשון ושכחו (עי' רמ"א תנא, ו; כה"ח קז). אולם כאשר ברור מה רמת השימוש האסור, אין צורך להכשיר את הכלי ברמה גבוהה יותר.

תפריט