Search
Close this search box.

פניני הלכה

ג – מקום הדלקת נרות לגרים בקומות

רוב האנשים גרים כיום בבנייני קומות, ואזי המקום הטוב להדלקת נרות עבורם הוא בחלון הפונה לרחוב או במרפסת הפונה לרחוב, שבאופן זה יתפרסם הנס ביותר. ויקפידו שלא יהיה גב לחנוכיה, כדי שגם בני הבית יוכלו לראות את הנרות.[4]

גם כשהחלון הפונה לרשות הרבים גבוה מעשרה טפחים (כ-76 ס"מ), ידליק בחלון, כי עדיף לפרסם את הנס לעוברים ברחוב מאשר לדקדק בהנחת החנוכיה מתחת לגובה של עשרה טפחים.[5]

ואמנם יש סוברים שעדיף להדליק על פתח הדירה הפונה לחדר המדרגות, שאז הנכנס לבית מוקף במצוות, מזוזה בימין ונר חנוכה משמאל. ואף שבוודאי יוצאים בזה ידי המצווה, עדיף להדליק בחלון הפונה לרחוב כדי לפרסם את הנס. ובכל אופן, גם אם ידליק בתוך הבית – יצא ידי חובה.[6]

גם כאשר הדירה בקומה גבוהה, ומקום החלון מעל גובה עשרים אמות מהרחוב (כתשעה מטר), אם העוברים ברחוב יכולים לראות את הנרות מבעד לחלון, עדיף להדליק את הנרות בחלון, כדי לפרסם את הנס.[7]


[4]. אמרו חכמים שבית שיש לו שני פתחים מצדדים שונים, ידליקו בשני הפתחים, כדי שלא יחשדו בבני הבית שאינם מקיימים את המצווה (שבת כג, א; שו"ע תרעא, ח). אלא שלמדנו בהערה 1 שכיום רבים נוהגים להדליק בפנים, ולכן אין צריך להדליק בשני פתחים שמצדדים שונים, מפני שאין חשש חשד. וכ"כ כמה ראשונים והרבה אחרונים, וכ"כ רמ"א שם.

[5]. פסק בשו"ע תרעא, ו, שמצווה להניח את הנר פחות מי' טפחים. אמנם בב"י כתב שלדעת רי"ף ורמב"ם אין בזה מצווה, אלא שלר"ח, רא"ש, ר"ן ורוב הראשונים, מסקנת הגמרא שבת כא, ב, שיש בזה מצווה. אולם לכל הדעות המדליק למעלה מי' טפחים יצא. וכתב במ"א תרעא, ה, שאם החלון למעלה מי' טפחים ידליק בו. וכ"כ בשעה"צ תרעא, ל, שלפרסום הנס לבני רשות הרבים יש מקור גדול בגמרא, שאמרו "עד דכליא רגלא דתרמודאי", ולכן תקנו להניח את הנרות בפתח הבית מבחוץ. ונראה שכיום שאין רגילים להאיר כלל בנרות, ואין חשש שהמדליק למעלה מי' טפחים ייראה כמדליק לשם אור, כאשר נרות החנוכה נראים מכובדים יותר למעלה מי' טפחים, עדיף להדליקם שם. ועוד, שהמאירי למד מהגמרא (שבת כב, א), שאין הידור מצווה להדליק למטה מי' טפחים. אם כן, כדי להרבות בפרסום הנס – מצווה להדליקם למעלה מי' טפחים, וכן עולה מעוד ראשונים (עי' בחזו"ע חנוכה עמ' לג).

[6]. בספרי זמנינו האריכו בדיונים היכן ראוי שידליקו הגרים בבתי קומות. שלוש דעות בזה, ואזכירן בקצרה: א) בפתח הבניין, וכך נהגו כמה מאחרוני זמנינו. מנגד, לרש"י וסיעתו, כיוון שפתח הבניין אינו פתח ביתו אלא דומה לפתח חצר, אפשר שאין יוצאים בו ידי חובה (עי' בהערה 2). בנוסף, אפשר שחובה להדליק במקום שיידעו של מי הנרות, ועל כן אמרו חכמים (שבת כא, ב), שהדר בעלייה ידליק בחלונו ולא בפתח הדירה התחתונה. ואולי אף לתוס' לא ידליק בפתח החצר המשותפת, כי לא יידעו שהנרות שלו (עי' טור ב"י תרעא, ה). וכ"כ באול"צ ח"ד מב, ה, והוסיף שעפ"י חזו"א עירובין סה, נב, אין להדליק שם, כי הוא פתח מבוי ולא חצר. ב) סמוך לפתח הדירה מבחוץ בצד שמאל, כדי שהעוברים בחדר המדרגות יראו את הנרות. ויש נוהגים להדליק משמאל לפתח מבפנים, שכך נהגו דורות רבים, כמובא בהערה 1. ג) בחלון הפונה לרחוב, שכך יתפרסם הנס יותר. וכפשט דברי חכמים: "אם היה דר בעלייה (קומה שנייה) – מניחו בחלון הסמוך לרשות הרבים" (שבת כא, ב).

למעשה, אין להדליק כאפשרות הראשונה, כי י"א שאין יוצאים בה ידי חובה, ואילו בשתי האפשרויות האחרונות מוסכם שיוצאים ידי חובה. אלא שעדיף להדליק בחלון, כי פרסום הנס חשוב מההידור של הדלקה בשמאל הפתח, וכ"כ המ"א ושעה"צ תרעא, ל; אג"מ או"ח ד, קכה, ועוד רבים. והנוהגים כמנהג יוצאי אשכנז, שכמה מבני הבית מדליקים, טוב שאחד ידליק משמאל לפתח, וכך יהדרו לפי כל הדעות. ועוד שיקיימו את דברי חכמים להדליק בשני הפתחים מפני החשד (לעיל הערה 4).

[7]. אם החלון גבוה יותר מכ' אמות (9.12 מטר) מהרחוב, לכאורה כבר אין טעם להדליק בחלון, כי אין יוצאים ידי חובה בהדלקת הנרות בגובה זה, כי העין אינה שולטת עד שם, ואם כן אין בזה פרסום הנס ועדיף להדליק משמאל לפתח. וכך הורו כמה מאחרוני זמנינו. ואע"פ כן, כיוון שמוסכם על כולם שהמדליק בחלון יוצא ידי חובה, מפני שלתוך הבית הוא פחות מכ' אמה, אזי אם ידוע שבפועל העוברים ברחוב יכולים לראות את הנרות שבחלון, נראה שעדיף להדליק על החלון. וכך משמע משעה"צ תרעא, מב, וכ"כ בשבט הלוי ד, סה. וכמה טעמים לזה: א) לר' יואל שהובא בטור, אם קיר הבית נמשך עד הנרות אפשר להדליק גם למעלה מעשרים אמה (והכוונה שהגר בדירת הקרקע יכול להדליק את החנוכיה בראש הקיר שמעליו), ומדוע שלא לפרסם הנס לשיטתו. ב) פמ"ג במשב"ז סוסק"ה כתב שגם למעלה מכ' אמה יש קצת היכר לעוברים ברחוב. (ואם הוא כבר מקיים את המצווה מצד שהוא פחות מכ' אמה לבני ביתו, מדוע שלא יפרסם קצת את הנס לחוץ). ג) יש מצרפים עוד סברה, שבבניינים הגבוהים שממול יכולים לראות את הנרות. ומ"מ כשחלונו גבוה מכ' אמה, מובנת יותר הדעה שמעדיפה להדליק בפתח הבית הפתוח לחדר המדרגות, וגם אם ידליק בתוך הבית יצא, כמבואר בהערה 1.

תפריט