Search
Close this search box.

פניני הלכה

ה – יושבים כתיקונם

כדי להתחייב בשביעית ויובל מהתורה, לא מספיק שרוב ישראל ישבו בארצם, אלא צריך שישבו כתיקונם, היינו שכל אדם מישראל ינחל את חלקו בנחלת שבטו (ערכין לב, ב). לשם כך צריך לחזור ולייחס כל אדם מישראל לשבטו ולקבוע מחדש את נחלת השבטים. וכן כתב הרמב"ם (מלכים יב, ג), שבימי מלך המשיח יחזרו לייחס את כל ישראל לשבטיהם על פי רוח הקודש, ולא ירחקו מישראל את בני הממזרים והפסולים, כי לאחר שנשכח פיסולם, בטל איסורם.

מנבואת יחזקאל עולה, שאף חלוקת שנים עשר השבטים תשתנה לעתיד, וכל שבט ינחל רצועה מהמערב ועד המזרח, כאשר דן בצפון, ואחריו אשר, נפתלי, מנשה, אפרים, ראובן, יהודה. אח"כ נחלת הנשיא, ובה ירושלים והמקדש, ובה תהיה גם נחלה לכהנים וללוויים. אח"כ ממשיכה החלוקה לכיוון דרום: בנימין ראשון ואחריו שמעון, יששכר, זבולון, עד גד שיהיה בנחלה הדרומית ביותר (פרק מח; ב"ב קכב, א). לפי רוב המפרשים, הנחלה הצפונית של דן מגיעה עד סמוך לטורקיה, במוצאו של נהר פרת.

גם גרי הצדק שהצטרפו לישראל בעודם סובלים, יקבלו נחלה בארץ, כל משפחת גרים יחד עם בני השבט שאליו התחברו.

לפי זה, לאחר שיתגלה ייחוסו של כל אדם מישראל לשבטו ותחולק הארץ לשבטים, לכאורה כל אדם יצטרך לעבור להתגורר בנחלה שניתנה לו בקרב שבטו. ונראה לעניות דעתי שתהיה סמכות למלכות יחד עם בית הדין הגדול, לחלק את הארץ באופן שכל אדם מישראל יוכל להישאר לשבת במקומו או במקום שיבחר, תוך נכונות להשתתף בהמשכת מורשתו של השבט שבתחום נחלתו הוא יושב. ואם ילכו בדרך זו, אולי יצטרכו לקבוע שככל שהביקוש לנחלת שבט מסוים תעלה, כך השטח יחולק לנחלות קטנות יותר שתספקנה לכולם.

לאחר חלוקת הנחלות, ייחשבו כל ישראל יושבים על אדמתם כתיקונם, ובית הדין הגדול יתחיל למנות מחדש את השנים, ונוכל לקיים את מצוות השביעית והיובל מהתורה.[4]


[4]. רמב"ם הל' מלכים יב, ג: "בימי המלך המשיח, כשתתיישב מלכותו ויתקבצו אליו כל ישראל, יתייחסו כולם על פיו ברוח הקודש שתנוח עליו, שנאמר (מלאכי ג, ג): וְיָשַׁב מְצָרֵף וּמְטַהֵר… ובני לוי מטהר תחילה ואומר זה מיוחס כהן וזה מיוחס לוי, ודוחה את שאינן מיוחסין לישראל… הנה למדת שברוח הקודש מִתייחסין המוחזקין ומודיעין המיוחס. ואינו מייחס ישראל אלא לשבטיהם, שמודיע שזה משבט פלוני וזה משבט פלוני, אבל אינו אומר על שהן בחזקת כשרות זה ממזר וזה עבד, שהדין הוא שהמשפחה שנטמעה נטמעה".הרי שצריך את המשיח כדי להתחיל לקיים את מצוות השביעית והיובל, וכן כתב הרמב"ם (מלכים יא, א): "המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבין קרבנות, ועושין שמטין ויובלות ככל מצוותן האמורה בתורה…" וכ"כ במבוא לשבה"א פרק ד', שכשיבוא המשיח נקיֵים יובל ושביעית מהתורה. ואכן לא ניתן לחלק את הארץ על פי החלוקה העתידה בלא מלך המשיח, מפני שהחלוקה העתידה כוללת גם את חלקו של הנשיא הוא מלך המשיח, כמבואר בב"ב קכב, ב, ורשב"ם שם. וכן ברמב"ם (מלכים ד, ח): "המלך המשיח נוטל מכל הארצות שכובשין ישראל חלק אחד משלש עשרה, ודבר זה חק לו ולבניו עד עולם". נחלתו כפי שלמדנו למעלה היא סביב ירושלים, ושם כנראה יהיה המקום שיקלוט את כל עולי הרגל משבעים אומות.

גם הגרים ינחלו עם ישראל, שנאמר ביחזקאל מז, כא-כג: "וְחִלַּקְתֶּם אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת לָכֶם לְשִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל. וְהָיָה תַּפִּלוּ אוֹתָהּ בְּנַחֲלָה לָכֶם וּלְהַגֵּרִים הַגָּרִים בְּתוֹכְכֶם אֲשֶׁר הוֹלִדוּ בָנִים בְּתוֹכְכֶם וְהָיוּ לָכֶם כְּאֶזְרָח בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל אִתְּכֶם יִפְּלוּ בְנַחֲלָה בְּתוֹךְ שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל. וְהָיָה בַשֵּׁבֶט אֲשֶׁר גָּר הַגֵּר אִתּוֹ שָׁם תִּתְּנוּ נַחֲלָתוֹ נְאֻם ה' אֱלוֹהִים". כתבו המפרשים (רש"י, רד"ק, מלבי"ם) שהכוונה לגרים שהתגיירו בעוד ישראל סובלים, אבל בימי המשיח אין מקבלים גרים, כמבואר ביבמות כד, ב. וביאר אברבנאל, שבזמן יהושע לא נחלו הגרים יחד עם ישראל, כי הערב רב לא השתתף בסבלות ישראל במצרים, אבל לעתיד, הגרים שיסבלו עם ישראל יזכו לנחול את הארץ.

תפריט