מצטרפים ללימוד הלכה יומית >>

טו – ברכות למבקרים בגן חיות – ראיית קוף ופיל

המבקרים בגן חיות זוכים לברך פעמיים 'משנה הבריות'. שכל הרואה את הקוף או את הפיל, מברך: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם משנה הבריות" (ברכות נח, ב; שו"ע רכה, ח). ואמנם אם יראה אותם יחד, ברכה אחת תעלה על שניהם. אבל אם הם נמצאים במקומות שונים, יש לברך ברכה מיוחדת על ראיית כל אחד מהם.

ודווקא עליהם תקנו לברך, מפני שמראם מעורר השתאות מיוחדת, יותר משאר בעלי חיים, שאע"פ שהן חיות הן דומות במידת מה לאדם. הקוף דומה לאדם בצורת גופו ובדרך שימושו בידיו. והפיל חריג בין החיות בכך שעורו חלק ללא שערות, והוא משתמש בחדקו כמו ביד (מאירי ברכות נח, ב).

כל שלא ראה אותם שלושים יום, כשיראה אותם שוב יחזור ויברך. ואמנם לגבי שאר בריות נאות ומשונות נהגו לברך רק על ראייתם הראשונה, מפני שאין ברור כל כך האם הם מספיק משונים או יפים. אבל כאן שברור שעל הפיל והקוף תקנו לברך, אם עברו שלושים יום שלא ראה אותם – חוזר ומברך.[11]

עוד ברכה שייכת למבקר בגן חיות: כשיראה תוכי מרהיב בצבעיו, או חיה אחרת יפה במיוחד – יברך 'שככה לו בעולמו'. וכיוון שמדד היופי אינו ברור דיו, יברך על מין יפה אחד ויכוון בברכתו לפטור את שאר החיות היפות שבגן. ואם יעברו עליו שלושים יום עד שיראה אותם שוב – יחזור לברך.


[11]. וכ"כ בילקוט יוסף רכה, הערה כא, וכעין זה באהלך באמיתך יז, י.

תפריט