חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

כד – מקומות שנעשו ניסים לישראל

הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל או לרובם של ישראל, אומר: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה". הזכירו חכמים מספר מקומות:
א) מקום שעברו ישראל בתוך הים ביבשה כשנבקע ים סוף לפניהם. ב) מקום שעברו ישראל את הירדן בחרבה. ג) מעברות נחלי ארנון – שבעת שישראל קרבו לארץ ישראל ועמדו לעבור בגיא, הכינו להם האמורים מארב, ונעשה נס ונדבקו ההרים זה לזה ומחצו את האויב. ד) מורד בית חורון שבו השליך ה' אבני אלגביש מן השמיים על חמשת המלכים שנלחמו ביהושע בן נון. ה) האבן שביקש עוג מלך הבשן להשליך על ישראל. ו) האבן שעליה ישב משה רבנו כשידיו נשואות לשמיים בעת המלחמה בעמלק. ז) חומות יריחו שנבלעו במקומן (ברכות נד; שו"ע ריח, א).

כל שלא ראה אחד מן המקומות הללו שלושים יום צריך לחזור ולברך עליו (שו"ע ריח, ג). כיום איננו יודעים בוודאות היכן המקומות הללו, ואף שאנו יודעים היכן ים סוף, הירדן ויריחו, כל זמן שאין אנו יודעים היכן התרחש הנס, אי אפשר לברך (כפתור ופרח, באו"ה 'כגון'). אבל טוב לומר את הברכה ללא שם ומלכות סמוך למקום המשוער של הנס (כה"ח ריח, ד).

הרואה את מקום הכבשן שניצלו ממנו חנניה מישאל ועזריה, או את מקום גוב האריות שניצל ממנו דניאל, או מקום שנעשה בו נס לצדיקים אחרים, ועל ידי אותו הנס נתקדש שם שמיים ברבים, מברך: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שעשה נס לצדיקים במקום הזה". גם מקומות אלה נשכחו מאיתנו.

הרואה מקום שניצל בו מלך ישראל או שר צבא ישראל, מברך: ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שעשה נס לפלוני במקום הזה" (ירושלמי ברכות פ"א ה"א; שו"ע ריח, ז, ועי' באו"ה שם).

הרואה את נציב המלח של אשת לוט, מברך שתי ברכות:
א) "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם דיין האמת" על מיתתה.
ב) "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם זוכר הצדיקים" על הצלת לוט בזכות אברהם (ברכות נד, ב; שו"ע ריח, ח). גם מקום נציב המלח אינו ידוע לנו.

תפריט