Search
Close this search box.

פניני הלכה

ה – תבשיל בשר וחזקת בשרי או חלבי

נוהגים שגם האוכל תבשיל שהתבשל עם בשר בהמה או עוף, כיוון שהיה בתבשיל טעם בשר, לא יאכל חלב או תבשיל שיש בו טעם חלב שש שעות. לפיכך, האוכל תפוחי אדמה שבושלו עם בשר, או מרק צח שבושל עם בשר, צריך להמתין שש שעות לפני שיאכל תפוחי אדמה שבושלו עם חלב (ב"י או"ח קעג, א; רמ"א יו"ד פט, ג).

מאכל שהוא ב'חזקת בשרי', למרות שטעם הבשר אינו מורגש בו, אסור לאוכלו עם חלב, אבל מיד לאחר סיום אכילתו מותר לאכול חלב. למשל, האוכל סלטים שהוגשו בסעודה בשרית, ובסכו"ם שאכלו בשר נטלו גם מהסלטים – הסלטים נחשבים ב'חזקת בשרי', ולכן אסור לאוכלם עם מאכלי חלב (לעיל כה, ז, 7). אבל כיוון שאין מרגישים בהם טעם בשר, מותר באותה סעודה, מיד לאחר אכילתם, לאכול חלב. וכן כאשר מטגנים באותו שמן, פעם בשר ופעם כדורי פלאפל, כל זמן שאין בכדורי הפלאפל טעם בשר, הם רק 'בחזקת בשרי' ואסור לאוכלם עם חלב, אבל אין צריך להמתין אחריהם שש שעות.

זה הכלל, כל שהוא ב'חזקת בשרי' אבל אין מרגישים בו טעם בשר, אסור לאוכלו עם חלב, ולאחר אכילתו מותר לאכול חלב. וכן לאחר אכילת בשר מותר לאכול מאכל שהוא ב'חזקת חלבי', כל זמן שטעם החלב אינו מורגש בו.[6]


[6]. על פי הדין, אין צריך להמתין אחר אכילת תבשיל שיש בו טעם בשר, שכן למדנו (חולין קה, ב), שחובה ליטול ידיים בין אכילת תבשיל של בשר לחלב, אבל אין צורך להמתין כלל (ר"ת, תר"י, רשב"א, רא"ש, רבנו ירוחם, ריטב"א, טור ושו"ע פט, ג). אכן הטעמים שנזכרו להמתנה אינם חלים על תבשיל בשרי, שכן החשש שיישאר בשר בין השיניים הוא דווקא בבשר ממש ולא בטעמו, וגם הטעם החזק של הבשר נמשך זמן רב דווקא אחר אכילת בשר ולא אחר תבשיל בשר. אולם כמה ראשונים כתבו שלמעשה נוהגים להחמיר ולהמתין (מרדכי, איסור והיתר הארוך מ, ב). וכן מובא בב"י או"ח קעג, א, ורמ"א פט, ג. וכן מוסכם על כל האחרונים (חיד"א, זב"צ). אבל אם בשמן שטיגנו בשר טיגנו אח"כ כדורי פלאפל, אין כדורי הפלאפל נחשבים כתבשיל בשרי. מפני שכל אימת שהבשר אינו מעיקר התבשיל, אין התבשיל נחשב בשרי (ב"ח, ש"ך פט, יט). ואמנם יש מקום להחמיר כאשר שיירי הבשר שבשמן נותנים טעם ברור בפלאפל, אבל כאשר אין מרגישים בפלאפל טעם ברור של בשר, אין להחמיר. וכ"כ ביד יהודה (פט, ארוך ה). ואין מקום להחמיר בזה, אחר שכל הדיון הוא באיסור חכמים, ולדעת הרז"ה ודעימיה, אפילו אחר אכילת בשר ממש מספיק לקנח את הפה, וגם לדעת רוב הראשונים הסוברים שצריך להמתין שש שעות אחר אכילת בשר, אחר תבשיל שטעם הבשר ניכר בו מאוד אין צריך להמתין כלל. (ויש סוברים שדין נ"ט בר נ"ט קיים גם במאכלים, ולדעתם אף מותר לאכול מאכל שקיבל טעם בשר בנ"ט בר נ"ט עם חלב, עי' הליכות עולם ח"ז קורח יב).

תפריט