Search
Close this search box.

פניני הלכה

כד – מנהג יוצאי ספרד בשיעור כ'זית'

מנהג יוצאי ספרד שלא לחשוש כלל לשיטת ה'נודע ביהודה' ו'החזון איש', מפני שמסורת השיעורים עברה באופן מסודר מדור לדור, ואף במצוות מהתורה אין חוששים לשיטת ה'חזון איש'. לפי זה שיעור נפח כ'זית' לכל היותר כשליש מצת מכונה (לפי החישוב שכ'זית' הוא כמחצית ביצה, כתוס').

אלא שכל זה נכון אם הולכים אחר הנפח, אבל למעשה מנהג רבים מיוצאי ספרד למדוד את השיעורים לפי משקל, מפני שקשה לחשב את נפחו של כל מאכל ומאכל כדי לדעת אם צריך לברך אחריו ברכה אחרונה, שיש מאכלים ארוכים וצרים, ויש עגולים, ויש מרובעים, ויש מאכלים שיש בתוכם חללים שאינם נחשבים לשיעור נפח, וכדי לחשב את השיעורים בקלות נהגו למדוד את השיעורים על פי משקל מים, ויצא שמשקל כ'זית' (היינו כמחצית ביצה) כ-29 גרם, ולפי חשבון מעודכן משקלו כ-25 גרם.

כדי לאכול מצה במשקל זה צריכים לאכול קרוב למצת מכונה שלמה. כלומר אם מחשבים שיעור כ'זית' מצה לפי משקל, יוצא שיעורו קרוב לפי שלושה משיעורו לפי נפח. ואמנם כאשר נהגו לאכול מצות יד רכות, ההפרש בין הנפח למשקל לא היה גדול כל כך, אולם כיום נוהגים לאכול מצות קשות שבהן ההפרש הוא פי שלושה. כך יוצא שבליל הסדר צריכים לאכול ארבע מצות מכונה, שתיים אחרי הברכות, אחת ל'כורך' ועוד אחת ל'אפיקומן' (ויש מחמירים לאכול ל'אפיקומן' שתי מצות).

אולם מעיקר הדין ברור שכל השיעורים עוסקים בנפח ולא במשקל, וכן הורו למעשה כמה מגדולי פוסקי הרבנים הספרדים זכרם לברכה, הרב בן ציון אבא שאול, והרב שלום משאש. וכיוון שחומרת המצה לפי משקל מעוררת בצדק קושי רב ותמיהה גדולה בקרב רבים מהמסובים, אפשר להורות לכל ישראל, בני כל העדות, ששיעור כ'זית' הוא כשליש מצת מכונה.[21]


[21]. דעת הראשונים רובם ככולם שהשיעורים מחושבים לפי נפח, וכן פסק למעשה ביחו"ד ד, נה, לעניין שיעור חלה. ועי' בקונטרס 'שיעור כזית' שבסוף ספר מקראי קודש לרב הררי, חלק ד, וחלק ו, ג, ופניני הלכה ברכות י, ו, 7, ובהרחבות. אלא שנהגו אחרוני הספרדים לחשבו במשקל, וכ"כ חיד"א במחב"ר קסח, ו, ועוד אחרונים, כמובא בכה"ח קסח, מה-מו; תפו, א; ג. וכן הורו הגרע"י והגר"מ אליהו. ויש שהעלה סברה שמן הדין צריך למדוד במשקל, כי אולי הכוונה בנפח של מאכל דחוס, וכל מאכל שידחסו לגמרי, שיעור כ'זית' שלו יהיה כמשקל מים. אמנם למעשה ברור שנהגו לחשב לפי משקל כדי להקל על החישובים. ולכן, גם מי שרגיל למדוד לפי משקל, רשאי לחשב את המצה לפי נפח. וכן דעת הרב בן ציון אבא שאול והרב שלום משאש, שלכתחילה מחשבים לפי נפח.

עוד נוסיף, שכיוון שנוהגים לאכול בתחילה שני 'זיתים', ממילא יוצא שאוכלים כשני שליש מצת מכונה, ואף אם מחשבים לפי משקל יש בזה שיעור כ'זית' לשיטת הרמב"ם.

יש לציין שלפי חישובים עדכניים של שיטת הרמב"ם, יוצא ששיעור משקל של חצי ביצה הוא כ-25 גרם, ולא 29 או 28 או 27 כפי שחישבו ההולכים בשיטת ר' חיים נאה. ועי' בפנה"ל ברכות י, 6, 11. אמנם העיקר שהולכים אחר הנפח, ובחשבון שליש מצה יוצאים מכל ספק. גם יוצאי ספרד שאוכלים מצת יד עבה ורכה, יכולים לשער לפי נפח, שכך העיקר להלכה. אמנם במצה רכה קל יותר לאכול לפי שיעור משקל, כי ההפרש בין הנפח למשקל אינו גדול כל כך. ויחשבו 25 גרם לשיעור כ'זית', ובתחילה שמהדרים לאכול כשיעור שני 'זיתים', יכולים לשער לפי הרמב"ם, שכל 'זית' פחות משליש ביצה, ואזי יצאו בכ-30 גרם.

ט"ז - ליל הסדר

תפריט